Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    *_unlocked - nie blokujce funkcje obslugi standardowego wejcia/wyjcia

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    int getc_unlocked(FILE *stream);
    int getchar_unlocked(void);
    int putc_unlocked(int c, FILE *stream);
    int putchar_unlocked(int c);

    #define _BSD_SOURCE /* lub _SVID_SOURCE lub _GNU_SOURCE */
    #include <stdio.h>

    void clearerr_unlocked(FILE *stream);
    int feof_unlocked(FILE *stream);
    int ferror_unlocked(FILE *stream);
    int fileno_unlocked(FILE *stream);
    int fflush_unlocked(FILE *stream);
    int fgetc_unlocked(FILE *stream);
    int fputc_unlocked(int c, FILE *stream);
    size_t fread_unlocked(void *ptr, size_t size, size_t n,
    FILE *stream);
    size_t fwrite_unlocked(const void *ptr, size_t size, size_t n,
    FILE *stream);

    #define _GNU_SOURCE
    #include <stdio.h>

    char *fgets_unlocked(char *s, int n, FILE *stream);
    int fputs_unlocked(const char *s, FILE *stream);

    #define _GNU_SOURCE
    #include <wchar.h>

    wint_t getwc_unlocked(FILE *stream);
    wint_t getwchar_unlocked(void);
    wint_t fgetwc_unlocked(FILE *stream);
    wint_t fputwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
    wint_t putwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
    wint_t putwchar_unlocked(wchar_t wc);
    wchar_t *fgetws_unlocked(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);
    int fputws_unlocked(const wchar_t *ws, FILE *stream);

OPIS

    Kada z tych funkcji zachowuje si tak samo, jak jej odpowiednik bez
    przyrostka `_unlocked' z tym wyjtkiem, e nie uywaj one blokad (same nie
    ustawiaj blokad, jak te nie sprawdzaj, czy blokada zostala ustawiona
    przez innych) i z tego wzgldu nie s bezpieczne w trybie wielowtkowym.
    Zobacz flockfile(3).

ZGODNE Z

    Nastpujce  cztery  funkcje:  getc_unlocked(),  getchar_unlocked(),
    putc_unlocked(), putchar_unlocked() wystpuj w POSIX.1.  Niestandardowe
    odmiany funkcji *_unlocked() wystpuj rownie w kilku systemach z rodziny
    Uniksow, jak te s dostpne w nowej wersji glibc. Raczej nie naley ich
    uywa.

ZOBACZ TAKE

    flockfile(3), stdio(3), feature_test_macros(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-10-18         UNLOCKED_STDIO(3)