Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fgetgrent - pobranie wpisu z pliku grup

SK/LADNIA

    #include <grp.h>
    #include <stdio.h>
    #include <sys/types.h>

    struct group *fgetgrent(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fgetgrent() zwraca wskanik do struktury zawierajcej informacje
    o grupie z pliku stream. Po pierwszym wywolaniu zwraca pierwsz pozycj,
    poniej zwraca kolejne. Plik stream musi mie taki sam format, jak
    /etc/group.

    Struktura group jest nastpujco zdefiniowana w pliku <grp.h>:

       struct group {
           char  *gr_name;    /* nazwa grupy */
           char  *gr_passwd;   /* haslo grupy */
           gid_t  gr_gid;     /* identyfikator grupy */
           char  **gr_mem;    /* czlonkowie grupy */
       };

WARTO ZWRACANA

    Funkcja fgetgrent() zwraca struktur informacji o grupie, lub NULL jeli
    nie ma wicej pozycji lub wystpil bld.

B/LDY

    ENOMEM Brak pamici do alokacji struktury informacji o grupie.

ZGODNE Z

    SVID 3

ZOBACZ TAKE

    getgrnam(3), getgrgid(3), getgrent(3), setgrent(3), endgrent(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.