Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       fgetpos, fseek, fsetpos, ftell, rewind - zmiana pozycji w strumieniu

SK/LADNIA

       #include <stdio.h>

       int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);
       long ftell(FILE *stream);
       void rewind(FILE *stream);
       int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);
       int fsetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);

OPIS

       Funkcja fseek ustawia wskanik pozycji pliku dla strumienia wskazywanego
       prez stream.  Now pozycj, okrelon w bajtach, otrzymuje si dodajc offset
       bajtow  do pozycji okrelonej przez whence.  Gdy whence jest ustawine na
       SEEK_SET, SEEK_CUR lub  SEEK_END,  ofset  jest  okrelany,  odpowiednio,
       wzgldem  pocztku pliku, wskanika biecej pozycji, lub koca plku. Pomylne
       wywolanie funkcji fseek powoduje wyczyszczenie sygnalizatora koca pliku
       dla  strumienia  i  wycofuje wszelkie efekty funkcji ungetc(3) dla tego
       samego strumienia.

       Funkcja ftell pobiera biec warto wskanika pozycji pliku dla  strumienia
       wskazywanego przez stream.

       Funkcja   rewind   ustawia   wskanik   pozycji   pliku  dla  strumienia
       wskazywanego przez stream na pocztku pliku. Jest rownowana:

              (void)fseek(stream, 0L, SEEK_SET)

       z t ronic, e jest rownie czyszczony wskanik bldu  dla  tego  strumienia
       (zobacz clearerr(3)).

       Funkcje  fgetpos  i  fsetpos  stanowi alternatywne interfejsy rownowane
       ftell i fseek (z whence ustawionym na SEEK_SET), sluce odpowiednio,  do
       zachowania  biecej  wartoci  ofsetu  pliku w obiekcie wskazywanym przez
       pos, i do ustawienia tej wartoci  na  podstawie  podanego  obiektu.   W
       niektorych   systemach  nieuniksowych  obiekt  fpos_t  moe  by  zloonym
       obiektem i powysze funkcje  mog  routines  dawa  jedyn  przenon  moliwo
       zmiany pozycji strumienia tekstowego.

RETURN VALUE

       Funkcja  rewind  nie zwraca wartoci. Przy pomylnym zakoczeniu, fgetpos,
       fseek i fsetpos zwracaj 0, a ftell zwraca  biecy  ofset.  W  przeciwnym
       przyoadku  zwracane  jest  -1,  a  rodzaj  bldu  jest  okrelony poprzez
       ustawienie zmiennej globalnej errno.

B/LDY

       EBADF  Podanego strumienia stream nie mona pozycjonowa.

       EINVAL Argument fseek whence nie jest jednym z SEEK_SET,  SEEK_END  lub
              SEEK_CUR.

       Funkcje  fgetpos,  fseek, fsetpos, i ftell mog rownie zawie ustawiajc w
       errno dowolny z  bldow  okrelonych  dla  funkcji  fflush(3),  fstat(2),
       lseek(2) i malloc(3).

ZGODNE Z

       Funkcje  fgetpos,  fsetpos,  fseek, ftell i rewind spelniaj wymogi ANSI
       X3.159-1989 (``ANSI C'').

ZOBACZ TAKE

       lseek(2), fseeko(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu  Tlumaczenia
       Manuali  i  moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
       opisem a rzeczywistym zachowaniem  opisywanego  programu  lub  funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.