Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fgetpwent - pobranie wpisu z pliku hasel

SK/LADNIA

    #include <pwd.h>
    #include <stdio.h>
    #include <sys/types.h>

    struct passwd *fgetpwent(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fgetpwent() zwraca wskanik do struktury zawierajcej podzielon
    na pola lini z pliku stream. Po pierwszym wywolaniu zwraca pierwsz
    pozycj, poniej zwraca kolejne. Plik stream musi mie taki sam format,
    jak /etc/passwd.

    Struktura passwd jest nastpujco zdefiniowana w pliku <pwd.h>:

       struct passwd {
           char  *pw_name;    /* nazwa uytkownika */
           char  *pw_passwd;   /* haslo uytkownika */
           uid_t  pw_uid;     /* identyfikator uytkownika */
           gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
           char  *pw_gecos;   /* rzeczywista nazwa */
           char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
           char  *pw_shell;   /* powloka */
       };

WARTO ZWRACANA

    Funkcja fgetpwent() zwraca struktur passwd, lub NULL jeli nie ma wicej
    pozycji lub wystpil bld.

B/LDY

    ENOMEM Brak pamici do alokacji struktury passwd.

PLIKI

    /etc/passwd
       baza danych o haslach

ZGODNE Z

    SVID 3

ZOBACZ TAKE

    getpwnam(3),  getpwuid(3),  getpwent(3),  setpwent(3), endpwent(3),
    getpw(3), putpwent(3), passwd(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.