Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fgetwc, getwc - odczytuje szeroki znak ze strumienia FILE

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>
    #include <wchar.h>

    wint_t fgetwc(FILE *stream);
    wint_t getwc(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fgetwc jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fgetc.
    Wczytuje ona szeroki znak ze stream i zwraca go. W razie natrafienia na
    koniec strumienia lub gdy ferror(stream) stanie si prawdziwe, zwraca
    WEOF. Jeli wystpi bld konwersji znaku, ustawia ona errno na EILSEQ i
    rownie zwraca WEOF.

    Funkcja lub makro getwc zachowuje si identycznie jak fgetwc. Gdy getwc
    jest zaimplementowane jako makro, moe wskutek tego rozwija swoj
    argument wicej ni raz. Nie ma adnego powodu, aby tej funkcji/makra
    uywa.

    Informacje  o  nieblokujcych  odpowiednikach  znajduj  si  w
    unlocked_stdio(3).

WARTO ZWRACANA

    Funkcja fgetwc zwraca nastpny szeroki znak pobrany ze strumienia lub
    WEOF.

B/LDY

    Oprocz zwyklych jest jeszcze

    EILSEQ Dane otrzymane ze strumienia wejciowego nie tworz prawidlowego
       znaku.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

    Zachowanie fgetwc zaley od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego
    locale.

    W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywolaniu fopen,
    rozsdne jest oczekiwanie, e fgetwc faktycznie odczyta wielobajtowy
    lacuch ze strumienia i przetworzy go na szeroki znak.

ZOBACZ TAKE

    fputwc(3), fgetws(3), ungetwc(3), unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.