Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fgetws - odczytuje lacuch szerokich znakow ze strumienia FILE

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *fgetws(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fgetws jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fgets.
    Wczytuje ona lacuch zawierajcy co najwyej n-1 szerokich znakow do
    tablicy szerokich znakow wskazywanej przez ws oraz dodaje znak koca
    lacucha L'\0'. Koczy ona czytanie, gdy natrafi na znak koca linii. Znak
    ten jest wczytywany do tablicy. Koczy ona rownie w razie natrafienia na
    koniec strumienia.

    Programista musi zapewni w ws miejsce na co najmniej n szerokich
    znakow.

    Informacje o nieblokujcym odpowiedniku znajduj si w unlocked_stdio(3).

WARTO ZWRACANA

    Funkcja fgetws, w przypadku pomylnego zakoczenia, zwraca ws. W razie
    natrafienia na koniec strumienia lub wystpienia bldu, zwraca NULL.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

    Zachowanie fgetws zaley od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego
    locale.

    W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywolaniu fopen,
    rozsdne jest oczekiwanie, e fgetws faktycznie odczyta wielobajtowy
    lacuch ze strumienia i przetworzy go na lacuch szerokich znakow.

    Funkcja ta jest niepewna, gdy nie pozwala na prawidlowe traktowanie
    szerokich znakow NUL, ktore mog si pojawi na wejciu.

ZOBACZ TAKE

    fgetwc(3) unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.