Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    clearerr, feof, ferror, fileno - sprawdzenie i zmiana stanu strumienia

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    void clearerr(FILE *stream);
    int feof(FILE *stream);
    int ferror(FILE *stream);
    int fileno(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja clearerr usuwa znaczniki koca pliku i bldu dla strumienia
    wskazywanego przez stream.

    Funkcja feof sprawdza znacznik koca pliku dla strumienia wskazywanego
    przez stream, zwracajc warto niezerow jeli jest on ustawiony. Znacznik
    koca pliku moe zosta usunity tylko za pomoc funkcji clearerr.

    Funkcja ferror sprawdza znacznik bldu dla strumienia wskazywanego przez
    stream, zwracajc warto niezerow jeli jest on ustawiony. Znacznik bldu
    moe zosta usunity tylko za pomoc funkcji clearerr.

    Funkcja fileno bada podany jako argument strumie stream i zwraca jego
    deskryptor.

    Informacje  o  nieblokujcych  odpowiednikach  znajduj  si  w
    unlocked_stdio(3).

B/LDY

    Funkcje te nie powinny zawie i nie powinny zmienia zewntrznej zmiennej
    errno.  (Jednake w przypadku, gdy fileno stwierdzi, e jej argument nie
    jest prawidlowym strumieniem, musi ona zwroci -1 i ustawi errno na
    EBADF.)

ZGODNE Z

    Funkcje clearerr, feof, oraz ferror s zgodne z X3.159-1989 (``ANSI
    C'').

ZOBACZ TAKE

    open(2), unlocked_stdio(3), stdio(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-10-16             FERROR(3)