Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    isinf, isnan, finite - sprawdzanie nieskoczonoci lub czy warto nie jest
    liczb (NaN)

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    int isinf(double value);

    int isnan(double value);

    int finite(double value);

OPIS

    Funkcja isinf() zwraca -1 gdy value reprezentuje ujemn nieskoczono, 1
    gdy  value  reprezentuje dodatni nieskoczono, a 0 w pozostalych
    przypadkach.

    Funkcja isnan() zwraca warto niezerow gdy value ma warto "nie jest
    liczb" (NaN), a 0 w pozostalych przypadkach.

    Funkcja  finite() zwraca warto niezerow gdy value nie jest ani
    nieskoczonoci ani wartoci "nie jest liczb" (NaN), a 0 w pozostalych
    przypadkach.

ZGODNE Z

    BSD 4.3

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.