Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       isinf, isnan, finite - sprawdzanie nieskoczonoci lub czy warto nie jest
       liczb (NaN)

SK/LADNIA

       #include <math.h>

       int isinf(double value);

       int isnan(double value);

       int finite(double value);

OPIS

       Funkcja isinf() zwraca -1 gdy value reprezentuje ujemn  nieskoczono,  1
       gdy   value   reprezentuje  dodatni  nieskoczono,  a  0  w  pozostalych
       przypadkach.

       Funkcja isnan() zwraca warto niezerow gdy  value  ma  warto  "nie  jest
       liczb" (NaN), a 0 w pozostalych przypadkach.

       Funkcja   finite()  zwraca  warto  niezerow  gdy  value  nie  jest  ani
       nieskoczonoci ani wartoci "nie jest liczb" (NaN),  a  0  w  pozostalych
       przypadkach.

ZGODNE Z

       BSD 4.3

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze  tlumaczenie  pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
       Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic  midzy  powyszym
       opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem  opisywanego programu lub funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.