Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fnmatch - porownanie nazwy pliku lub cieki

SK/LADNIA

    #include <fnmatch.h>

    int fnmatch(const char *pattern, const char *string, int flags);

OPIS

    Funkcja fnmatch() sprawdza, czy argument string pasuje do wzorca
    pattern, ktory jest wzorcem powloki mogcym zawiera znaki wieloznaczne.

    Argument flags modyfikuje zachowanie funkcji, jest to bitowe OR zera
    lub wicej sporod nastpujcych znacznikow:

    FNM_NOESCAPE
       Jeli ten znacznik jest ustawiony, odwrotny ukonik (" jako zwykly
       znak, a nie jako znak maskujcy.

    FNM_PATHNAME
       Jeli ten znacznik jest ustawiony, ukonik w string pasuje tylko
       do ukonika w pattern a nie, na przyklad, do cigu zawartego w []
       zawierajcego ukonik.

    FNM_PERIOD
       Jeli ten znacznik jest ustawiony, pocztkowa kropka w string musi
       dokladnie pasowa do kropki w pattern. Kropka jest uznawana za
       pocztkow, jeli jest pierwszym znakiem string lub jeli ustawiony
       jest znacznik FNM_PATHNAME, a kropka nastpuje bezporednio po
       ukoniku.

    FNM_FILE_NAME
       Jest to synonim GNU dla FNM_PATHNAME.

    FNM_LEADING_DIR
       Jeli ten znacznik (rozszerzenie GNU) jest ustawiony, wzorzec
       jest uznawany za pasujcy jeli pasuje do pocztkowego fragmentu
       string, po ktorym  nastpuje  ukonik.  Ten  znacznik  jest
       przeznaczony  do  wewntrznego  uytku  w  glibc  i  jest
       zaimplementowany tylko w niektorych przypadkach.

    FNM_CASEFOLD
       Jeli ten znacznik (rozszerzenie GNU) jest ustawiony, wielko
       liter jest nieistotna.

WARTO ZWRACANA

    Zero jeli string pasuje do pattern, FNM_NOMATCH jeli nie pasuje lub
    inna niezerowa warto jeli wystpil bld.

ZGODNE Z

    ISO/IEC  9945-2:  1993  (POSIX.2).  Znaczniki  FNM_FILE_NAME,
    FNM_LEADING_DIR oraz FNM_CASEFOLD s rozszerzeniami GNU.

ZOBACZ TAKE

    sh(1), glob(3), scandir(3), glob(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.