Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fpathconf, pathconf - pobranie konfiguracji dla plikow

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    long fpathconf(int filedes, int name);

    long pathconf(char *path, int name);

OPIS

    Funkcja fpathconf() pobiera warto opcji konfiguracyjnej name dla
    otwartego deskryptora pliku filedes.

    Funkcja pathconf() pobiera warto opcji konfiguracyjnej name dla pliku o
    nazwie path.

    Odpowiednie makra, zdefiniowane w <unistd.h>, s wartociami minimalnymi.
    Jeli aplikacja chce korzysta z wartoci, ktore mog si zmienia, to moe
    wywola fpathconf() lub pathconf(), ktore zwracaj bardziej liberalne
    wyniki.

    Ustawianie jednej z poniszych stalych jako wartoci name, zwraca
    nastpujce opcje konfiguracji:

    _PC_LINK_MAX
       zwraca maksymaln liczb dowiza do pliku. Jeli filedes lub path
       odnosz si do katalogu, to warto dotyczy calego katalogu.
       Odpowiadajce temu makro to _POSIX_LINK_MAX.

    _PC_MAX_CANON
       zwraca maksymaln dlugo sformatowanej linii wejciowej, przy czym
       filedes lub path musi odnosi si do terminala. Odpowiadajce temu
       makro to _POSIX_MAX_CANON.

    _PC_MAX_INPUT
       zwraca maksymaln dlugo linii wejciowej, przy czym filedes lub
       path musi odnosi si do terminala. Odpowiadajce temu makro to
       _POSIX_MAX_INPUT.

    _PC_NAME_MAX
       zwraca maksymaln dlugo nazwy pliku w katalogu path lub filedes,
       jak  proces  moe  utworzy.  Odpowiadajce  temu  makro  to
       _POSIX_NAME_MAX.

    _PC_PATH_MAX
       zwraca maksymaln dlugo wzgldnej cieki, gdy path lub filedes jest
       katalogiem biecym. Odpowiadajce temu makro to _POSIX_PATH_MAX.

    _PC_PIPE_BUF
       zwraca rozmiar bufora lcza komunikacyjnego (pipe), przy czym
       filedes musi odnosi si do FIFO lub lcza, a path musi odnosi si
       do FIFO. Odpowiadajce temu makro to _POSIX_PIPE_BUF.

    _PC_CHOWN_RESTRICTED
       zwraca warto niezerow jeli wywolanie chown(2) nie moe by
       zastosowane do tego pliku. Jeli filedes lub path odnosz si do
       katalogu, to dotyczy to wszystkich plikow w tym katalogu.
       Odpowiadajce temu makro to _POSIX_CHOWN_RESTRICTED.

    _PC_NO_TRUNC
       zwraca warto niezerow jeli dostp do plikow o nazwach dluszych od
       _POSIX_NAME_MAX powoduje bld. Odpowiadajce temu  makro  to
       _POSIX_NO_TRUNC.

    _PC_VDISABLE
       zwraca warto niezerow jeli przetwarzanie znakow specjalnych moe
       by wylczone, przy czym filedes lub path musz odnosi si do
       terminala.

WARTO ZWRACANA

    Jeli istnieje ograniczenie, to jest ono zwracane. Jeli system dla
    danego zasobu nie ma ograniczenia, zwracane jest -1 a errno pozostaje
    niezmienione. Jeli wystpi bld, zwracane jest -1 a ustawienie errno
    okrela charakter bldu.

ZGODNE Z

    POSIX.1

UWAGI

    W danym katalogu mog istnie pliki o nazwach dluszych ni warto zwrocona
    dla name rownego _PC_NAME_MAX.

    Niektore ze zwracanych wartoci mog by olbrzymie, nie nadaj si one do
    alokowania pamici.

ZOBACZ TAKE

    getconf(1), statfs(2), open(2), sysconf(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.