Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getaddrinfo - tlumaczenie adresow i uslug sieciowych

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <netdb.h>

    int getaddrinfo(const char *node, const char *service,
            const struct addrinfo *hints,
            struct addrinfo **res);

    void freeaddrinfo(struct addrinfo *res);

    const char *gai_strerror(int errcode);

OPIS

    Funkcja getaddrinfo(3) lczy w pojedynczym interfejsie funkcjonalno
    udostpnian przez  funkcje  getipnodebyname(3),  getipnodebyaddr(3),
    getservbyname (3) i getservbyport(3). Przystosowana do wielowtkowoci
    funkcja getaddrinfo(3) tworzy jedn lub wicej struktur adresowych
    gniazda, ktore mog by wykorzystane przez funkcje systemowe bind(2) i
    connect(2) do utworzenia gniazda klienta lub serwera.

    Funkcja getaddrinfo(3) nie jest ograniczona do tworzenia struktur
    adresowych gniazd IPv4. Gniazda IPv6 mog rownie by tworzone za jej
    pomoc, o ile dostpne jest wspomaganie dla IPv6. Te struktury adresowe
    gniazd mog by bezporednio wykorzystane przez bind(2) i connect(2) do
    sporzdzenia gniazda klienta lub serwera.

    Struktura addrinfo uywana przez t funkcj zawiera nastpujce pola:

    struct addrinfo {
      int   ai_flags;
      int   ai_family;
      int   ai_socktype;
      int   ai_protocol;
      size_t ai_addrlen;
      struct sockaddr *ai_addr;
      char  *ai_canonname;
      struct addrinfo *ai_next;
    };

    getaddrinfo(3) ustawia res, aby wskazywalo na dynamicznie zaalokowan
    list struktur addrinfo, dowizan do pola ai_next.  Istnieje kilka
    powodow, dla ktorych lista moe zawiera wicej ni jedn struktur addrinfo,
    wlczajc w to: posiadanie przez host wielu interfejsow sieciowych oraz
    dostpno tej samej uslugi poprzez wiele protokolow gniazda (na przyklad,
    gdy jednym z nich jest SOCK_STREAM, a innym SOCK_DGRAM).

    Pola ai_family, ai_socktype i ai_protocol maj to samo znaczenie jako
    odpowiednie parametry wywolania  systemowego  socket(2).  Funkcja
    getaddrinfo(3) zwraca adresy gniazd IPv4 lub IPv6 (ai_family zostanie
    ustawione albo na PF_INET albo na PF_INET6).

    Parametr hints okrela preferowany rodzaj gniazda lub protokol.  Warto
    NULL dla hints okrela, e akceptowany jest dowolny adres sieciowy lub
    protokol. Jeli parametr ten ma warto ron od NULL, wskazuje on na
    struktur addrinfo, w ktorej pola ai_family, ai_socktype i ai_protocol
    okrelaj preferowany rodzaj gniazda.  PF_UNSPEC w ai_family okrela
    dowoln rodzin protokolow (na przyklad IPv4 lub IPv6). 0 w ai_socktype
    lub ai_protocol stwierdza, e akceptowalny jest rownie dowolny rodzaj
    gniazda lub protokol.  Pole ai_flags zawiera dodatkowe, zdefiniowane
    poniej, opcje. Wiele znacznikow podaje si jako ich logiczne OR.
    Wszystkie pozostale pola parametru hints musz zawiera albo 0 albo
    wskanik NULL.

    Parametry node i service mog by rowne NULL, ale nie oba naraz.  node
    zawiera  albo  adres sieciowy w postaci numerycznej (w formacie
    dziesitnych liczb rozdzielonych kropkami dla IPv4, a w formacie
    szesnastkowym dla IPv6) albo nazw hosta, dla ktorej adresy sieciowe bd
    poszukiwane i rozwizane. Jeli pole ai_flags parametru hints zawiera
    znacznik AI_NUMERICHOST, to parametr node musi by adresem sieciowym w
    postaci numerycznej. Znacznik AI_NUMERICHOST eliminuje jakiekolwiek,
    potencjalnie dlugotrwale, poszukiwania adresu sieciowego hosta.

    Funkcja getaddrinfo(3) tworzy list struktur addrinfo, po jednej dla
    kadej podstawy ograniczenia adresow sieciowych  narzuconej  przez
    parametr hints. Gdy ai_flags w hints zawiera znacznik AI_CANONNAME, to
    ai_canonname jest ustawiane tak, aby wskazywalo na oficjaln nazw hosta.
    ai_family, ai_socktype i ai_protocol zawieraj parametry tworzenia
    gniazda. Wskanik do adresu gniazda jest umieszczany w polu ai_addr, a
    dlugo adresu gniazda w bajtach jest umieszczana w polu ai_addrlen.

    Gdy node jest rowne NULL, inicjalizacja adresu sieciowego w kadej ze
    struktur gniazda zaley od znacznika AI_PASSIVE, ktory jest ustawiany w
    polu ai_flags parametru hints. Gdy znacznik AI_PASSIVE jest ustawiony,
    to adres sieciowy w kadej ze struktur gniazda pozostanie nieokrelony.
    Jest  to wykorzystywane przez programy serwerow, ktore zamierzaj
    przyjmowa polczenia od klientow na dowolny adres sieciowy.  Gdy
    znacznik AI_PASSIVE nie jest ustawiony, to adres sieciowy zostanie
    ustawiony na adres interfejsu loopback. Jest to wykorzystywane przez
    programy klienckie, ktore zamierzaj polczy si z serwerem dzialajcym na
    tym samym hocie.

    service ustawia numer portu w adresie sieciowym kadej ze struktur
    gniazda.  Jeli service jest rone od NULL, to numer portu pozostanie
    niezainicjalizowany.

    Funkcja freeaddrinfo(3) zwalnia pami przydzielon dla  dynamicznie
    zaalokowanej listy res.

WARTO ZWRACANA

    getaddrinfo(3) zwraca 0, gdy zakoczy si pomylnie, a w przeciwnym razie
    jeden z nastpujcych niezerowych kodow bldow:

    EAI_FAMILY
       Zupelny brak wsparcia dla danej rodziny adresow.

    EAI_SOCKTYPE
       Zupelny brak wsparcia dla danego rodzaju gniazda.

    EAI_BADFLAGS
       ai_flags zawiera nieprawidlowe znaczniki.

    EAI_NONAME
       node lub service jes nieznane. Ten bld jest rownie zwracany,
       gdy zarowno node, jak i service s rowne NULL.

    EAI_SERVICE
       dana usluga nie jest dostpna dla zadanego rodzaju gniazda. Moe
       ona jednak by dostpna dla innego rodzaju gniazda.

    EAI_ADDRFAMILY
       Podany host nie posiada adnego adresu sieciowego dla zadanej
       rodziny adresow.

    EAI_NODATA
       Podany host istnieje, ale nie zdefiniowano dla niego adnego
       adresu sieciowego.

    EAI_MEMORY
       Brak pamici.

    EAI_FAIL
       Serwer nazw zwrocil bld trwaly.

    EAI_AGAIN
       Serwer nazw zwrocil bld tymczasowy. Naley sprobowa poniej.

    EAI_SYSTEM
       Inny bld systemowy; szczegolowe informacje zawarte s w errno.

    Funkcja gai_strerror(3) tlumaczy te kody bldow na czytelny  dla
    czlowieka napis, odpowiedni dla zglaszania bldow.

ZOBACZ TAKE

    getipnodebyname(3), getipnodebyaddr(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.