Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    frexp - konwersja liczby zmiennopozycyjnej na cz ulamkow i calkowit

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double frexp(double x, int *exp);

OPIS

    Funkcja frexp jest uywana do dzielenia liczby x na znormalizowany
    ulamek i wykladnik, ktory jest umieszczany w exp.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja frexp() zwraca znormalizowany ulamek. Jeli argument x nie
    wynosi zero, znormalizowany ulamek wynosi dwa do potgi x, i zawsze
    zawiera si w przedziale pomidzy 1/2 (wlcznie) a 1. Jeli x wynosi zero,
    to znormalizowany ulamek wynosi zero i exp przyjmuje warto zero.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    ldexp(3), modf(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.