Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fgetpos, fseek, fsetpos, ftell, rewind - zmiana pozycji w strumieniu

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);
    long ftell(FILE *stream);
    void rewind(FILE *stream);
    int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);
    int fsetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);

OPIS

    Funkcja fseek ustawia wskanik pozycji pliku dla strumienia wskazywanego
    prez stream. Now pozycj, okrelon w bajtach, otrzymuje si dodajc offset
    bajtow do pozycji okrelonej przez whence. Gdy whence jest ustawine na
    SEEK_SET, SEEK_CUR lub SEEK_END, ofset jest okrelany, odpowiednio,
    wzgldem pocztku pliku, wskanika biecej pozycji, lub koca plku. Pomylne
    wywolanie funkcji fseek powoduje wyczyszczenie sygnalizatora koca pliku
    dla strumienia i wycofuje wszelkie efekty funkcji ungetc(3) dla tego
    samego strumienia.

    Funkcja ftell pobiera biec warto wskanika pozycji pliku dla strumienia
    wskazywanego przez stream.

    Funkcja  rewind  ustawia  wskanik  pozycji  pliku dla strumienia
    wskazywanego przez stream na pocztku pliku. Jest rownowana:

       (void)fseek(stream, 0L, SEEK_SET)

    z t ronic, e jest rownie czyszczony wskanik bldu dla tego strumienia
    (zobacz clearerr(3)).

    Funkcje fgetpos i fsetpos stanowi alternatywne interfejsy rownowane
    ftell i fseek (z whence ustawionym na SEEK_SET), sluce odpowiednio, do
    zachowania biecej wartoci ofsetu pliku w obiekcie wskazywanym przez
    pos, i do ustawienia tej wartoci na podstawie podanego obiektu.  W
    niektorych  systemach nieuniksowych obiekt fpos_t moe by zloonym
    obiektem i powysze funkcje mog routines dawa jedyn przenon moliwo
    zmiany pozycji strumienia tekstowego.

RETURN VALUE

    Funkcja rewind nie zwraca wartoci. Przy pomylnym zakoczeniu, fgetpos,
    fseek i fsetpos zwracaj 0, a ftell zwraca biecy ofset. W przeciwnym
    przyoadku zwracane jest -1, a rodzaj bldu jest okrelony poprzez
    ustawienie zmiennej globalnej errno.

B/LDY

    EBADF Podanego strumienia stream nie mona pozycjonowa.

    EINVAL Argument fseek whence nie jest jednym z SEEK_SET, SEEK_END lub
       SEEK_CUR.

    Funkcje fgetpos, fseek, fsetpos, i ftell mog rownie zawie ustawiajc w
    errno dowolny z bldow okrelonych dla funkcji fflush(3), fstat(2),
    lseek(2) i malloc(3).

ZGODNE Z

    Funkcje fgetpos, fsetpos, fseek, ftell i rewind spelniaj wymogi ANSI
    X3.159-1989 (``ANSI C'').

ZOBACZ TAKE

    lseek(2), fseeko(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.