Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    ftok - przeksztalca ciek i identyfikator projektu na klucz komunikacji
    midzyprocesowej (IPC) Systemu V

SK/LADNIA

    # include <sys/types.h>
    # include <sys/ipc.h>

    key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);

OPIS

    Funkcja ftok wykorzystuje tosamo pliku o nazwie podanej w pathname
    (ktora musi odnosi si do istniejcego, dostpnego pliku) oraz 8 najmniej
    znaczcych bitow proj_id (ktore musz stanowi oktet niezerowy) do
    wygenerowania klucza komunikacji midzyprocesowej Systemu V, typu key_t,
    odpowiedniego do uywania w msgget(2), semget(2), lub shmget(2).

    Warto wynikowa jest taka sama dla wszystkich cieek stanowicych nazwy
    tego samego pliku, o ile uyje si tej samej wartoci proj_id. Zwracane
    wartoci powinny si roni gdy (istniejce jednoczenie)  pliki  lub
    identyfikatory projektu roni si.

WARTO ZWRACANA

    W przypadku powodzenia zwracana jest wygenerowana warto key_t. W
    przypadku bldu zwracane jest -1, a errno wskazuje bld tak samo, jak dla
    funkcji systemowej stat(2).

ZGODNE Z

    XPG4

UWAGI

    Pod libc4 i libc5 (oraz pod SunOS 4.x) prototyp mial posta
       key_t ftok(char *pathname, char proj_id);
    Obecnie proj_id jest typu int, ale nadal tylko 8 bitow jest uywanych.
    Typowe zastosowanie polega na umieszczeniu znaku ASCII w proj_id i
    dlatego mowi si, e zachowanie jest nieokrelone gdy proj_id jest zerem.

    Oczywicie, nie mona da gwarancji, e otrzymany key_t jest unikalny.
    Typowo, dla uzyskania najlepszego wyniku, lczone s: podany bajt
    proj_id, 16 mniej znaczcych bitow numeru i-wzla oraz 8 niszych bitow
    numeru urzdzenia w 32-bitowy wynik. kolizje mog latwo wystpi, na
    przyklad pomidzy plikami na /dev/hda1 a plikami na /dev/sda1.

ZOBACZ TAKE

    ipc(5), msgget(2), semget(2), shmget(2), stat(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.