Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    flockfile, ftrylockfile, funlockfile - blokowanie strumienia FILE dla
    stdio

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    void flockfile(FILE *filehandle);
    int ftrylockfile(FILE *filehandle);
    void funlockfile(FILE *filehandle);

OPIS

    Powysze funkcje stdio s przystosowane do pracy wielowtkowej.  Uzyskuje
    si to poprzez przypisanie kademu z obiektow FILE licznika blokad oraz
    (dla niezerowej wartoci licznika) wtku bdcego jego wlacicielem.  Przy
    kadym wywolaniu funkcji bibliotecznej funkcje te czekaj a obiekt FILE
    nie bdzie ju blokowany przez inny wtek, a nastpnie go blokuj, wykonuj
    dane operacje we/wy i odblokowuj obiekt ponownie.

    (Uwaga: blokowanie to nie ma nic wspolnego z blokowaniem plikow za
    pomoc funkcji w rodzaju flock(2) i lockf(3).)

    Wszystko to dzieje si w sposob niewidoczny dla programisty C, jednak
    mog pojawi si dwa powody wymagajce bardziej szczegolowej kontroli. Z
    jednej strony, szereg operacji we/wy wykonywanych w jednym wtku moe
    stanowi calo, ktora nie moe zosta przerwana przez operacj we/wy innego
    wtku. Z drugiej strony, moe istnie potrzeba  uniknicia  narzutu
    wywolanego przez pojedyncze blokady w celu uzyskania wikszej wydajnoci.

    W takich sytuacjach wtek moe jawnie zablokowa obiekt FILE, wykona
    szereg operacji we/wy i odblokowa go. Uniemoliwia to innym wtkom
    przeszkadzanie w midzyczasie. Jeli powodem zaloenia blokady ma by
    osignicie wikszej wydajnoci, wykonuje si operacje we/wy za pomoc
    nieblokujcych wersji funkcji stdio: getc_unlocked() i putc_unlocked()
    zamiast getc() i putc().

    Funkcja flockfile() czeka a *filehandle nie bdzie zablokowany przez
    inny wtek, a nastpnie czyni biecy wtek wlacicielem *filehandle i
    zwiksza o jeden licznik blokad.

    Funkcja funlockfile() zminiejsza licznik blokad o jeden.

    Funkcja ftrylockfile() jest nieblokujc wersj flockfile(). Nie robi ona
    nic gdy inny wtek jest wlacicielem *filehandle, a w przeciwnym
    przypadku przejmuje wlasno i zwiksza o jeden licznik blokad.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja ftrylockfile() zwraca zero w przypadku sukcesu (blokada zostala
    zaloona), a warto niezerow w razie niepowodzenia.

B/LDY

    Brak.

DOSTPNO

    Funkcje   te   s   dostpne,   gdy   zdefiniowane   jest
    _POSIX_THREAD_SAFE_FUNCTIONS. Znajduj si one w libc poczwszy od libc
    5.1.1 oraz w glibc poczwszy od glibc 2.0.

ZGODNE Z

    POSIX.1

ZOBACZ TAKE

    unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-10-18            LOCKFILE(3)