Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fwide - ustawienie i okrelenie orientacji strumienia FILE

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    int fwide(FILE *stream, int mode);

OPIS

    Gdy mode jest zerem, funkcja fwide podaje aktualn orientacj strumienia
    stream. Zwraca ona warto > 0,  gdy  stream  jest  zorientowany
    szerokoznakowo, tzn. gdy we/wy dla szerokich znakow jest dozwolone, a
    we/wy dla znakow typu char nie jest dozwolone. Warto < 0 zwraca, gdy
    stream jest zorientowany bajtowo, tzn. gdy we/wy dla znakow typu char
    jest dozwolone, a we/wy dla szerokich znakow nie jest dozwolone.  Zero
    jest zwracane, gdy strumie stream nie posiada jeszcze orienatcji; w tym
    przypadku nastpna operacja we/wy moe zmieni orientacj (na bajtow, jeli
    bdzie to operacja we/wy dla znakow typu char, a na szerokoznakow, jeli
    bdzie to operacja we/wy dla szerokich znakow).

    Raz uzyskana przez strumie orientacja nie moe zosta zmieniona a do
    zamknicia strumienia.

    Gdy mode jest rone od zera, to funkcja fwide najpierw probuje ustawi
    orientacj strumienia stream (na szerokoznakow, gdy mode > 0, a na
    bajtow,  gdy mode < 0). Nastpnie zwraca warto okrelajc aktualn
    orientacj, jak powyej.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja fwide zwraca orientacj strumienia, po jej ewentualnej zmianie.
    Zwrocenie wartoci > 0 oznacza orientacj szerokoznakow. Zwrocenie
    wartoci < 0 oznacza orientacj bajtow. Zwrocenie wartoci zero oznacza
    orientacj nieokrelon.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKE

    fprintf(3), fwprintf(3)

UWAGI

    Wyprowadzanie szerokich znakow do zorientowanego bajtowo strumienia moe
    by wykonane za pomoc funkcji fprintf przy uyciu dyrektyw %lc i %ls.

    Wyprowadzanie zorientowane na znakoi typu char do zorientowanego
    szerokoznakowo strumienia moe by wykonane za pomoc funkcji fwprintf
    przy uyciu dyrektyw %c i %s.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.