Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fread, fwrite - odczyt/zapis strumienia binarnego

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    size_t fread( void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

    size_t fwrite( const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE
    *stream);

OPIS

    Funkcja fread odczytuje nmemb elementow danych, kady o rozmiarze size
    bajtow, ze strumienia wskazywanego przez stream, do miejsca w pamici
    wskazywanego przez ptr.

    Funkcja fwrite zapisuje nmemb elementow danych, kady o rozmiarze size
    bajtow, do strumienia wskazywanego przez stream, pobierajc je z miejsca
    w pamici wskazywanego przez ptr.

    Informacje  o  nieblokujcych  odpowiednikach  znajduj  si  w
    unlocked_stdio(3).

WARTO ZWRACANA

    Funkcje fread oraz fwrite zwracaj ilo faktycznie zapisanych lub
    odczytanych elementow (nie liczb znakow). Jeli wystpi bld, lub osignity
    zostanie koniec pliku, zwracana jst zmniejszona liczba elementow (lub
    zero).

    Funkcja fread nie odronia pomidzy kocem pliku i bldem, naley w tym celu
    wywola funkcj feof(3) oraz ferror(3).

ZGODNE Z

    Funkcje fread oraz fwrite s zgodne z ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'').

ZOBACZ TAKE

    read(2), write(2), feof(3), ferror(3), unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.