Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getcwd, get_current_dir_name, getwd - odczytanie biecego katalogu
    roboczego

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    char *getcwd(char *buf, size_t size);
    char *get_current_dir_name(void);
    char *getwd(char *buf);

OPIS

    Funkcja getcwd() kopiuje nazw bezwzgldnej cieki dostpu dla biecego
    katalogu roboczego do tablicy wskazywanej przez buf, ktora to tablica
    ma dlugo size.

    Jeli nazwa biecej bezwzgldnej cieki dostpu wymaga bufora dluszego ni
    size elementow, to zwracane jest NULL a errno jest ustawiane na ERANGE;
    aplikacja powinna sprawdza, czy nie wystpil ten bld i przydziela wikszy
    bufor, jeli jest to potrzebne.

    Jeli buf jest rowne NULL, zachowanie getcwd() jest nieokrelone.

    Jako rozszerzenie standardu POSIX.1, linuksowe (libc4, libc5, glibc)
    getcwd() przydziela bufor dynamicznie korzystajc z malloc(), jeli buf
    jest rowne NULL podczas wywolania. W tym przypadku przydzielony bufor
    ma dlugo size, chyba e size jest rowne zero. Wowczas dla buf jest
    przydzielane tyle, ile potrzeba. Jest moliwe (i naprawd zalecane)
    zwalnianie otrzymanych w ten sposob buforow za pomoc free().

    get_current_dir_name, ktore jest jedynie prototypem gdy _GNU_SOURCE
    jest zdefiniowane, przydzieli za pomoc malloc(3) tablic dostatecznie
    du, aby przechowa nazw biecego katalogu. Jeli zmienna rodowiskowa PWD
    jest ustawiona, a jej warto prawidlowa, to zostanie zwrocona ta warto.

    getwd,  ktore  jest  jedynie  prototypem  gdy  _BSD_SOURCE  lub
    _XOPEN_SOURCE_EXTENDED jest zdefiniowane, nie przydzieli adnej pamici
    za pomoc malloc(3). Argument buf powinien by wskanikiem do tablicy o
    dlugoci co najmniej PATH_MAX bajtow.  getwd zwroci jedynie pierwsze
    PATH_MAX bajtow nazwy biecej cieki dostpu.  Naley zwroci uwag, e
    PATH_MAX nie musi by stal okrelan podczas kompilacji; moe ona zalee od
    systemu plikow, a nawet by nieograniczona. Ze wzgldu na przenono i
    bezpieczestwo uywanie getwd nie jest zalecane.

WARTO ZWRACANA

    NULL w przypadku bldu, przy jednoczesnym ustawieniu errno, a buf w
    przypadku pomylnego zakoczenia. Zawarto tablicy wskazywanej przez buf w
    przypadku bldu jest nieokrelona.

B/LDY

    EACCES Brak praw do odczytu lub przeszukiwania skladnika nazwy pliku.

    EFAULT buf wskazuje na niewlaciwy adres.

    EINVAL Argument size jest zerowy, a buf nie jest wskanikiem NULL.

    ENOENT Biecy katalog roboczy zostal skasowany.

    ERANGE Argument size jest mniejszy od dlugoci nazwy katalogu roboczego.
       Trzeba przydzieli wiksz tablic i sprobowa ponownie.

UWAGI

    Pod Linuksem, funkcja getcwd() jest funkcj systemow (od 2.1.92). W
    starszych systemach mogla ona odpytywa /proc/self/cwd. Gdy nie ma ani
    funkcji  systemowej,  ani  systemu plikow /proc, wywolywana jest
    implementacja ogolna. Jedynie w takiej sytuacji wywolanie tych funkcji
    moe w razie niepomylnego zakoczenia zwroci bld EACCES.

    Funkcje te s czsto uywane do zapamitywania poloenia biecego katalogu
    roboczego w celu poniejszego powrotu do niego. Gdy dostpnych jest
    dostatecznie wiele deskryptorow plikow, otwarcie biecego katalogu (".")
    i wywolanie fchdir(2), aby wroci jest zazwyczaj szybsz i bardziej
    niezawodn alternatyw, zwlaszcza na platformach innych ni Linux.

ZGODNE Z

    POSIX.1

ZOBACZ TAKE

    chdir(2), fchdir(2), open(2), unlink(2), free(3), malloc(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.