Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fgetc, fgets, getc, getchar, gets, ungetc - wprowadzanie znakow i
    lacuchow znakowych

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    int fgetc(FILE *stream);

    char *fgets(char *s, int size, FILE *stream);

    int getc(FILE *stream);

    int getchar(void);

    char *gets(char *s);

    int ungetc(int c, FILE *stream);

OPIS

    fgetc() odczytuje nastpny znak ze stream i zwraca go jako rzutowanie
    unsigned char na int, lub EOF w przypadku koca pliku albo bldu.

    getc() jest rownowane fgetc() z tym wyjtkiem, e moe by zaimplementowane
    jako makro, ktore wylicza stream wicej ni raz.

    getchar() jest rownowane getc(stdin).

    gets() odczytuje lini z stdin do bufora wskazywanego przez s a do
    koczcego znaku nowej linii lub EOF, ktory jest zastpowany przez '\0'.
    Nie jest sprawdzane przepelnienie bufora (zobacz B/LDY poniej).

    fgets() odczytuje co najwyej o jeden mniej ni size znakow ze stream i
    umieszcza je w buforze wskazywanym przez s.  Odczyt koczy si po
    napotkaniu EOF lub znaku nowej linii. Jeli odczytany zostanie znak
    nowej linii, jest on przechowywany w buforze. Po ostatnim znaku w
    buforze jest umieszczany '\0'.

    ungetc() odklada c z powrotem do stream, rzutowane na unsigned char, o
    ile jest to moliwe dla nastpnych operacji odczytu. Odloone znaki bd
    zwracane w odwrotnej kolejnoci; tylko jedno pomylne odloenie jest
    zagwarantowane.

    Wywolania opisanych tu funkcji mog by mieszane midzy sob jak i z
    wywolaniami innych funkcji wejciowych z biblioteki stdio operujcych na
    tym samym strumieniu wejciowym.

    Informacje  o  nieblokujcych  odpowiednikach  znajduj  si  w
    unlocked_stdio(3).

WARTO ZWRACANA

    fgetc(), getc() i getchar() zwracaj znak odczytany jako rzutowanie
    unsigned char na int lub EOF w przypadku koca pliku lub bldu.

    gets() i fgets() zwracaj s w przypadku pomylnego zakoczenia, a NULL w
    przypadku bldu oraz gdy wystpi koniec pliku, a nie zostanie odczytany
    aden znak.

    ungetc() zwraca c w przypadku pomylnego zakoczenia, a EOF w przypadku
    bldu.

ZGODNE Z

    ANSI - C, POSIX.1

B/LDY

    Nigdy nie naley uywa gets(). Funkcja ta jest szczegolnie niebezpieczna
    w uyciu, poniewa bez znajomoci danych z gory nie jest moliwe okrelenie,
    ile znakow gets() przeczyta, i poniewa gets() bdzie  kontynuowa
    umieszczanie  znakow  po  przekroczeniu  koca  bufora.  Bylo to
    wykorzystywane do lamania zabezpiecze komputerow. Zamiast gets() naley
    korzysta z fgets().

    Nie jest zalecane mieszanie wywola funkcji wejciowych z biblioteki
    stdio z niskopoziomowymi wywolaniami read() dla deskryptora pliku
    stowarzyszonego ze strumieniem wejciowym; wyniki bd nieokrelone i z
    duym prawdopodobiestwem nie takie, jakich oczekiwano.

ZOBACZ TAKE

    read(2), write(2), ferror(3), fopen(3), fread(3), fseek(3), puts(3),
    scanf(3), unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.