Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getdate() - przeksztalca lacuch w struktur struct tm

SK/LADNIA

    #define _XOPEN_SOURCE
    #define _XOPEN_SOURCE_EXTENDED
    #include <time.h>

    struct tm *getdate (const char *string);

    extern int getdate_err;

    #define _GNU_SOURCE
    #include <time.h>

    int getdate_r (const char *string, struct tm *res);

OPIS

    Funkcja  getdate() przeksztalca lacuch wskazywany przez string w
    struktur tm, ktora jest zwracana.  Zwracana struktura tm moe si
    znajdowa w pamici statycznej, wobec czego zostanie nadpisana przez
    nastpne wywolanie funkcji.

    W odronieniu od strptime(3), (ktora posiada argument format), getdate()
    posluguje si formatami znajdujcymi si w pliku, do ktorego pelna cieka
    jest podana w zmiennej rodowiskowej DATEMSK.  Do konwersji stosowana
    jest pierwsza z linii pliku, ktora pasuje do zadanego lacucha.

    Podczas dopasowywania ignorowana jest wielko liter. Ignorowane s rownie
    nadmiarowe biale znaki, zarowno we wzorcu, jak i w przeksztalcanym
    lacuchu.

    Specyfikacje przeksztalce, ktore mog by zawarte we wzorcu s takie same,
    jak dla strptime(3). Akceptowana jest jedna dodatkowa specyfikacja
    przeksztalcenia:

    %Z   Nazwa strefy czasowej.

    Gdy podano %Z, zwracana warto jest inicjalizowana jako rozloony czas
    biecy w podanej strefie czasowej. W przeciwnym przypadku,  jest
    inicjalizowana  jako  rozloony  czas odpowiadajcy biecemu czasowi
    lokalnemu.

    Gdy podany jest tylko dzie tygodnia, brany jest pierwszy taki dzie
    przypadajcy w dniu biecym lub poniej.

    Gdy podany jest jedynie miesic (bez roku), brany jest pierwszy taki
    miesic przypadajcy w miesicu biecym lub po nim. Gdy nie podano dnia,
    brany jest pierwszy dzie miesica.

    Gdy nie podano godziny, minuty ani sekundy, brana jest bieca godzina,
    minuta i sekunda.

    Gdy nie podano daty, ale znana jest godzina, brana jest pierwsza taka
    godzina przypadajca w biecej godzinie lub poniej.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu funkcja ta zwraca wskanik do struktury struct
    tm.  W przeciwnym razie, zwraca NULL i ustawia zmienn  globaln
    getdate_err.  Zmiany errno nie s okrelone. Zdefiniowano nastpujce
    wartoci getdate_err:

    1  Zmienna rodowiska DATEMSK ma warto pust lub nie jest zdefiniowana.

    2  Nie udalo si otworzy pliku wzorcow w trybie do odczytu.

    3  Nie udalo si pobra informacji o stanie.

    4  Plik wzorcow nie jest zwyklym plikiem.

    5  Wystpil bld podczas odczytu pliku wzorcow.

    6  Nie udalo si przydzieli pamici (brak dostpnej pamici).

    7  Brak w pliku linii pasujcej do podanych danych.

    8  Niewlaciwa specyfikacja wejciowa.

UWAGI

    Jako e funkcja getdate() nie jest wielowejciowa ze  wzgldu  na
    korzystanie z getdate_err i statycznego bufora do zwracania wyniku,
    glibc udostpnia jej wariant przystosowany do wielowtkowoci. Obie
    funkcje zapewniaj t sam funkcjonalno. Wynik jest zwracany w buforze
    wskazywanym przez res, a w przypadku bldu, zwracana jest niezerowa
    warto, taka sama jak podano powyej dla getdate_err.

    Specyfikacja POSIX 1003.1-2001 dla strptime() zawiera specyfikacje
    przeksztalce korzystajce z modyfikatorow %E lub %O, podczas gdy takie
    specyfikacje nie zostaly podane dla getdate(). Implementacja w glibc
    realizuje getdate() za pomoc strptime(), wic, automatycznie, obie
    funkcje wspieraj te same specyfikacje przeksztalce.

    Implementacja w glibc nie wspiera specyfikacji przeksztalcenia %Z.

RODOWISKO

    DATEMSK
       Plik zawierajcy wzorce formatow.

    TZ, LC_TIME
       Zmienne uywane przez strptime().

ZGODNE Z

    ISO 9899, POSIX 1003.1-2001

ZOBACZ TAKE

    localtime(3), strftime(3), strptime(3), time(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-12-26            GETDATE(3)