Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getdirentries - odczytanie wpisow z katalogu w formacie niezalenym od
    systemu plikow

SK/LADNIA

    #define _BSD_SOURCE or #define _SVID_SOURCE
    #include <dirent.h>

    ssize_t getdirentries(int fd, char *buf, size_t nbytes , off_t *basep);

OPIS

    Wczytuje do buf wpisy z katalogu okrelonego przez fd.  Odczytywanych
    jest co najwyej nbytes bajtow. Czytanie rozpoczyna si przy przesuniciu
    *basep, i *basep jest przesuwane do nowej pozycji po przeczytaniu.

WARTO ZWRACANA

    getdirentries zwraca liczb przeczytanych bajtow, lub zero, gdy proba
    czytania nastpuje na kocu katalogu. Gdy wystpi bld, zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    Szczegoly znajduj si z kodzie rodlowym biblioteki linuksowej.

ZOBACZ TAKE

    open(2), lseek(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.