Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getgrnam, getgrgid - odczytanie wpisu z pliku group

SK/LADNIA

    #include <grp.h>
    #include <sys/types.h>

    struct group *getgrnam(const char *name);

    struct group *getgrgid(gid_t gid);

OPIS

    Funkcja getgrnam() zwraca wskanik do struktury zawierajcej informacje o
    grupie z pliku /etc/group dla grupy o nazwie name.

    Funkcja getgrgid() zwraca wskanik do struktury zawierajcej informacje o
    grupie z pliku /etc/group dla grupy o identyfikatorze gid.

    Struktur group zdefiniowano w <grp.h> nastpujco:

       struct group {
           char  *gr_name;    /* nazwa grupy */
           char  *gr_passwd;   /* haslo dla grupy */
           gid_t  gr_gid;     /* id grupy */
           char  **gr_mem;    /* czlonkowie grupy */
       };

WARTO ZWRACANA

    Funkcje getgrnam() i getgrgid() zwracaj struktur zawierajc informacji o
    grupie, lub NULL, gdy odpowiedni wpisu nie zostanie znaleziony lub gdy
    wystpi bld.

B/LDY

    ENOMEM Zabraklo pamici na przydzielenie struktury informacji o grupie.

PLIKI

    /etc/group
       Plik bazy danych dla grup

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    fgetgrent(3), getgrent(3), setgrent(3), endgrent(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.