Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getipnodebyname,  getipnodebyaddr, freehostent - okrelenie nazw i
    adresow sieciowych hosta

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <netdb.h>

    struct hostent *getipnodebyname(const char *name,
                int af, int flags,
                int *error_num);

    struct hostent *getipnodebyaddr(const void *addr,
                size_t len, int af,
                int *error_num);

    void freehostent(struct hostent *ip);

OPIS

    Te funkcje s przestarzale. Zamiast nich naley uywa getaddrinfo(3) i
    getnameinfo(3).

    Funkcje getipnodebyname(3) i getipnodebyaddr(3) zwracaj nazwy i adresy
    hosta sieciowego. Wynik jest wskanikiem do struktury o nastpujcej
    postaci:

    struct hostent {
        char  *h_name;
        char  **h_aliases;
        int   h_addrtype;
        int   h_length;
        char  **h_addr_list;
    };

    Funkcje te zastpily funkcje gethostbyname(3) i gethostbyaddr(3), ktore
    mogly udostpnia jedynie adresy nalece do rodziny adresow sieciowych
    IPv4. Funkcje getipnodebyname(3) i getipnodebyaddr(3) mog udostpnia
    adresy nalece do wielu rodzin adresow sieciowych.

    W odronieniu od funkcji gethostby, funkcje te zwracaj wskaniki do
    pamici przydzielonej dynamicznie.  Funkcja freehostent(3) sluy do
    zwalniania przydzielonej dynamicznie pamici, gdy wywolujcy ju nie
    potrzebuje struktury hostent.

  parametry getipnodebyname
    Funkcja getipnodebyname(3) wyszukuje adresy sieciowe hosta podanego w
    parametrze name. Parametr af moe zawiera jedn z nastpujcych wartoci:

    AF_INET
       Parametr name wskazuje na adres IPv4 (w postaci czterech
       rozdzielonych kropkami liczb) lub na nazw hosta sieci IPv4.

    AF_INET6
       Parametr name wskazuje na adres IPv6 (w postaci szesnastkowej)
       lub na nazw hosta sieci IPv6.

    Parametr flags zawiera dodatkowe opcje. Mona poda wicej ni jedn opcj
    poprzez wykonanie na nich logicznego OR. flags powinno by ustawione na
    0, gdy adne opcje nie s potrzebne.

    AI_V4MAPPED
       Ten znacznik uyty lcznie z AF_INET6 okrela, e zapytanie ma
       dotyczy adresow IPv4, a nie IPv6; adresy IPv4 bd odwzorowane na
       adresy IPv6.

    AI_ALL Ten znacznik uyty lcznie z AI_V4MAPPED okrela, e zapytanie ma
       dotyczy zarowno adresow IPv4, jak i IPv6. Znalezione adresy
       IPv4 zostan odwzorowane na adresy IPv6.

    AI_ADDRCONFIG
       Ten znacznik uyty lcznie z AF_INET6 oznacza, e dalsze zapytania
       dotyczce adresow IPv6 nie powinny by wykonywane, jeeli system
       nie posiada adresu IPv6 przydzielonego do ktorego z interfejsow
       sieciowych oraz, e dalsze zapytania dotyczce adresow IPv4 nie
       powinny by wykonywane, jeeli system nie posiada adresu IPv4
       przydzielonego do ktorego z interfejsow sieciowych. Znacznik
       ten moe zosta uyty samodzielnie lub lcznie ze znacznikiem
       AI_V4MAPPED.

    AI_ALL Ten znacznik jest rownowany (AI_ADDRCONFIG | AI_V4MAPPED).

  parametry getipnodebyaddr
    Funkcja  getipnodebyaddr(3)  poszukuje nazwy hista, ktorego adres
    sieciowy jest podany w parametrze addr. Parametr af moe mie jedn z
    nastpujcych wartoci:

    AF_INET
       Parametr addr wskazuje na struktur struct in_addr; len musi mie
       wowczas warto sizeof(struct in_addr).

    AF_INET6
       Parametr addr wskazuje na struktur struct in6_addr; len musi mie
       wowczas warto sizeof(struct in6_addr).

WARTO ZWRACANA

    Gdy wystpi bld, zwrocony zostanie wskanik NULL a error_num bdzie
    zawiera kod bldu wedlug nastpujcej listy:

    HOST_NOT_FOUND
       Nie znaleziono nazwy lub adresu sieciowego hosta.

    NO_ADDRESS
       Serwer DNS rozpoznal adres sieciowy lub nazw hosta, ale nie
       zwrocil odpowiedzi. Moe si to zdarzy, gdy host posiada jedynie
       adresy IPv4, a zapytanie dotyczylo jedynie informacji o IPv6,
       lub odwrotnie.

    NO_RECOVERY
       Serwer DNS zwrocil bld trwaly.

    TRY_AGAIN
       Serwer DNS zwrocil bld tymczasowy. Moe nastpnym razem bedzie
       wicej szczcia.

    W przypadku pomylnego wyniku zapytania zwraca ny jest wskanik do
    struktury hostent zawierajcej nastpujce pola:

    h_name Oficjalna nazwa tego hosta.

    h_aliases
       Tablica wskanikow do nieoficjalnych aliasow tego samego hosta.
       Tablica jest zakoczona wskanikiem NULL.

    h_addrtype
       Kopia  parametru  af  funkcji  getipnodebyname(3)  lub
       getipnodebyaddr(3).  h_addrtype  bdzie  rowne AF_INET, gdy
       parametr af byl rowny AF_INET. h_addrtype bdzie rowne AF_INET6,
       gdy parametr af byl rowny AF_INET6.

    h_length
       Bdzie rowne sizeof(struct in_addr), gdy h_addrtype jest rowne
       AF_INET a sizeof(struct in6_addr), gdy h_addrtype jest rowne
       AF_INET6.

    h_addr_list
       Tablica zawierajca jeden lub wicej wskanikow do struktur adresow
       sieciowych danego hosta. Tablica jest zakoczona wskanikiem NULL.

UWAGI

    Funkcje te byly obecne w glibc 2.1.91-95, ale zostaly ponownie usunite.
    Wspieraj je niektore systemy uniksopodobne, lecz wszystkie traktuj te
    funkcje jako niezalecane.

ZGODNE Z

    RFC 2553.

ZOBACZ TAKE

    getaddrinfo(3), getnameinfo(3), inet_ntop(3), inet_pton(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.