Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getline, getdelim - wprowadzanie lacuchow rozgraniczonych

SK/LADNIA

    #define _GNU_SOURCE
    #include <stdio.h>

    ssize_t getline(char **lineptr, size_t *n, FILE *stream);

    ssize_t getdelim(char **lineptr, size_t *n, int delim, FILE *stream);

OPIS

    getline() odczytuje cal lini ze strumienia stream, przechowujc adres
    bufora zawierajcego tekst w *lineptr. Bufor jest zakoczony znakiem null
    i zawiera znak nowej linii, jeli go napotkano.

    Gdy *lineptr jest rowne NULL, to funkcja getline() przydziela bufor dla
    umieszczenia w nim zawartoci linii, ktory to bufor musi zosta zwolniony
    przez program uytkownika. Alternatywnie, przed wywolaniem getline()
    *lineptr moe zawiera wskanik do bufora przydzielonego za pomoc malloc()
    o rozmiarze *n bajtow. Gdy rozmiar bufora nie jest wystarczajcy do
    umieszczenia w nim odczytanej linii, getline() rozszerzy bufor do
    odpowiedniego rozmiaru za pomoc realloc(), modyfikujc *lineptr i *n,
    jeli bdzie to potrzebne. W kadym razie, po pomylnym wywolaniu *lineptr
    i *n bd zaktualizowane tak, aby odzwierciedli, odpowiednio, adres i
    rozmiar bufora.

    getdelim() dziala jak getline(), z tym wyjtkiem e jako argument
    delimiter mona poda ogranicznik linii inny ni znak nowej linii.
    Podobnie jak dla getline(), znak ogranicznika nie jest dodawany, gdy
    nie wystpowal w danych wejciowych przed osigniciem koca pliku.

WARTO ZWRACANA

    Po  pomylnym  zakoczeniu,  getline()  i getdelim() zwracaj liczb
    odczytanych znakow, lcznie ze znakiem ogranicznika, ale nie wlczajc
    koczcego  bajtu  null. Warto ta moe sluy to wychwycenia znakow
    nullzawartych w odczytanej linii.

    Obie funkcje zwracaj -1, gdy nie uda si odczyta linii (wlczajc w to
    prob czytania na kocu pliku).

B/LDY

    EINVAL Bldne  wartoci parametrow (n lub lineptr rowne NULL, lub
       nieprawidlowy stream ).

PRZYK/LAD

    #define _GNU_SOURCE
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>

    int main(void)
    {
      FILE * fp;
      char * line = NULL;
      size_t len = 0;
      ssize_t read;
      fp = fopen("/etc/motd", "r");
      if (fp == NULL)
         exit(EXIT_FAILURE);
      while ((read = getline(&line, &len, fp)) != -1) {
         printf("Odczytano lini o dlugoci %zu :\n", read);
         printf("%s", line);
      }
      if (line)
         free(line);
      return EXIT_SUCCESS;
    }

ZGODNE Z

    Zarowno getline(), jak i getdelim() s rozszerzeniami GNU. S one dostpne
    od libc 4.6.27.

ZOBACZ TAKE

    read(2), fgets(3), fopen(3), fread(3), gets(3), scanf(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.