Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

   getloadavg -- odczytanie wartoci redniego obcienia systemu

SK/LADNIA

   #include <stdlib.h>

   int getloadavg(double loadavg[], int nelem)

OPIS

   Funkcja getloadavg() zwraca redni ilo procesow w systemowej kolejce
   procesow do obsluenia w kilku przedzialach czasu. Pobierane jest
   maksymalnie nelem probek wartoci obcienia, ktore, o ile ich pobranie jest
   moliwe, s zwracane w tablicy loadavg[]. Funkcja umoliwia pobranie
   maksymalnie trzech probek wartoci redniego obcienia z, odpowiednio,
   rednim obcieniem w ostatnich 1, 5 i 15 minutach pracy systemu.

WARTO ZWRACANA

   Jeeli warto redniego obcienia jest niedostpna, to funkcja zwraca warto
   -1. W przeciwnym wypadku, zwracana warto jest iloci zwroconych w tablicy
   loadavg[] probek obcienia.

ZOBACZ TAKE

   uptime(1), proc(5)

HISTORIA

   Funkcja getloadavg() pojawila si w 4.3BSD-Reno. Powysze tlumaczenie
   pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia Manuali i moe nie by
   aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym opisem a rzeczywistym
   zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie si z
   oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.