Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getlogin, cuserid - odczytanie nazwy uytkownika

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    char *getlogin(void);

    #include <stdio.h>

    char *cuserid(char *string);

OPIS

    getlogin  zwraca wskanik do lacucha zawierajcego nazw uytkownika
    zalogowanego na terminalu sterujcym procesu, lub wskanik NULL, jeli nie
    mona tej informacji okreli. Lacuch ten jest alokowany statycznie i moe
    zosta nadpisany przez poniejsze wywolanie tej funkcji lub funkcji
    cuserid.

    cuserid  zwraca  wskanik do lacucha zawierajcego nazw uytkownika
    skojarzonego z efektywnym identyfikatorem uytkownika dla procesu. Jeli
    string nie jest wskanikiem NULL, powinien on by tablic, ktora moe
    pomieci co najmniej L_cuserid znakow; lacuch jest zwracany w tej
    tablicy. W przeciwnym przypadku, zwracany jest wskanik do lacucha w
    obszarze pamici statycznej. Lacuch ten jest alokowany statycznie i moe
    zosta nadpisany przez poniejsze wywolania tej funkcji lub funkcji
    getlogin.

    Makro L_cuserid jest stal calkowit okrelajc, jaka dua tablica moe by
    potrzebna  do  przechowania  nazwy  uytkownika.  L_cuserid  jest
    zadeklarowane w stdio.h.

    Funkcje te pozwalaj programowi pozytywnie zidentyfikowa uytkownika, na
    prawach ktorego dziala program (cuserid) lub uytkownika zalogowanego w
    danej sesji (getlogin). (Mog to by roni uytkownicy, gdy wchodz w gr
    programy setuid-owe.)

    W wikszoci zastosowa, bardziej przydatne dla okrelenia kim jest
    uytkownik jest poslugiwanie si zmienn rodowiskow LOGNAME. Jest to
    bardziej elastyczne, wlanie dlatego, e uytkownik moe dowolnie ustawi
    LOGNAME.

B/LDY

    ENOMEM Zabraklo pamici na przydzielenie struktury passwd.

PLIKI

    /etc/passwd  plik bazy danych z haslami
    /var/run/utmp (tradicyjnie /etc/utmp;
           niektore wersje libc uywaly /var/adm/utmp)

ZGODNE Z

    POSIX.1. System V zawiera funkcj cuserid, ktora posluguje si raczej
    rzeczywistym identyfikatorem uytkownika, ni efektywnym identyfikatorem
    uytkownika. Funkcj cuserid wlczono w wersji POSIX z roku 1988, ale
    usunito j w wersji z roku 1990.

USTERKI

    Na nieszczcie, raczej latwo jest oglupi getlogin(). Czasem nie dziala
    ona wcale, gdy jaki program namieszal w pliku utmp. Czsto zwraca ona
    jedynie  pierwszych 8 znakow nazwy logowania. Ponadto, uytkownik
    aktualnie zalogowany na terminalu sterujcym programu nie musi by
    uytkownikiem, ktory ten program uruchomil.  Ze wzgldow zwizanych z
    bezpieczestwem, naley unika getlogin().

    Nikt dokladnie nie wie, co robi cuserid() - naley jej unika w
    przenonych programach - naley jej w ogole unika i uywa zamiast niej
    getpwuid(geteuid()), jeli jest to to, czego potrzeba. NIE NALEY UYWA
    cuserid().

ZOBACZ TAKE

    geteuid(2), getuid(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.