Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getnameinfo - tlumaczenie adresu na nazw w sposob niezaleny od
    protokolu

SK/LADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <netdb.h>

    int getnameinfo(const struct sockaddr *sa, socklen_t salen,
    char *host, size_t hostlen,
    char *serv, size_t servlen, int flags);

OPIS

    Funkcja getnameinfo(3) obsluguje niezalene od protokolu tlumaczenie
    adresu  do  nazwy  komputera. Lczy w sobie funkcjonalno funkcji
    gethostbyaddr(3)  oraz  getservbyport(3)  i  jest  odwrotnoci
    getaddrinfo(3). Argument sa jest wskanikiem do ogolnej struktury adresu
    gniazda (typu sockaddr_in lub sockaddr_in6) o rozmiarze salen, ktora
    przechowuje wejciowy adres IP i numer portu. Argumenty host i port s
    wskanikami do buforow (odpowiednio o rozmiarach hostlen i servlen), w
    ktorych zapisane bd zwrocone wartoci.

    Funkcja wywolujca moe okreli, e nazwa komputera (lub nazwa serwisu) nie
    jest potrzebna, przez przekazanie wartoci NULL w argumencie host (lub
    serv) albo przez podanie 0 w parametrze hostlen (lub servlen). Jednake
    co najmniej jeden z podanych parametrow (nazwa komputera lub nazwa
    serwisu) musi by ustawiony.

    Argument flags w nastpujcy sposob zmienia zachowanie getnameinfo(3):

    NI_NOFQDN
       Jeeli ustawiono, to dla lokalnych komputerow zwraca tylko ich
       nazwy, a nie peln domenow nazw sieciow (FQDN).

    NI_NUMERICHOST
       Jeli ustawiono, to nazwa komputera jest zwracana w formie
       numerycznej. (Moe si to rownie zdarzy wtedy, gdy nie ustawiono
       tej flagi i nie mona znale nazwy komputera).

    NI_NAMEREQD
       Jeli ustawiono, to w razie nieznalezienia nazwy komputera
       zwracany jest bld.

    NI_NUMERICSERV
       Jeeli ustawiono, to zwracany jest adres serwisu w postaci
       numerycznej, na przyklad jako numer portu.

    NI_DGRAM
       Jeeli ustawiono, to serwis jest oparty raczej na datagramach
       (UDP) ni na strumieniach (TCP). Jest to wymagane dla kilku
       portow (512-514), ktore maj przypisane inne serwisy dla UDP ni
       dla TCP.

WARTO ZWRACANA

    W przypadku powodzenia zwracane jest 0, a nazwy komputera i uslug,
    jeli ich zadano, s wypelniane lacuchami znakow zakoczonymi nullem.
    Nazwy te mog zosta obcite, tak aby zmiecily si w podanych dlugociach
    bufora. W razie bldu zwracany jest jeden z poniszych niezerowych kodow
    bldu:

    EAI_AGAIN
       Obecnie nie mona znale nazwy, Prosz sprobowa poniej.

    EAI_BADFLAGS
       Parametr flags ma niepoprawn warto.

    EAI_FAIL
       Wystpil bld krytyczny.

    EAI_FAMILY
       Nieznana rodzina adresow lub dlugo adresu nie jest odpowiednia
       dla podanej rodziny.

    EAI_MEMORY
       Brak pamici.

    EAI_NONAME
       Nie mona rozwin nazwy dla podanych parametrow.  Ustawiono
       NI_NAMEREQD, a nie mona znale nazwy komputera albo nie zadano
       ani nazwy komputera, ani nazwy serwisu.

    EAI_OVERFLOW
       Bufor, na ktory wskazywal parametr host lub serv, byl za maly.

    EAI_SYSTEM
       Wystpil bld systemowy. Numer bldu mona znale w zmiennej errno.

    Funkcja gai_strerror(3) przeksztalca te kody bldow  w  komunikat
    zrozumialy dla czlowieka, wic jest odpowiednia do raportowania bldow.

PLIKI

    /etc/hosts
    /etc/nsswitch.conf
    /etc/resolv.conf

UWAGA

    Aby pomoc programicie w wyborze odpowiedniego rozmiaru buforow, w
    <netdb.h> zdefiniowano stale
       # define NI_MAXHOST   1025
       # define NI_MAXSERV   32
    Pierwsza z nich jest stal MAXDNAME zdefiniowan w pliku naglowkowym
    <arpa/nameser.h> z nowszych wersji BIND-a. Druga jest zgadywaniem
    opartym na licie serwisow w biecym RFC dotyczcym przypisanych numerow
    (Assigned Numbers RFC).

PRZYK/LAD

    Nastpujcy kod probuje pobra numeryczn nazw komputera i nazw uslugi dla
    podanego adresu gniazda. Prosz zauway, e nie ustawiono na sztywno adnej
    rodziny adresow.

        struct sockaddr *sa;  /* wejcie */
        char hbuf[NI_MAXHOST], sbuf[NI_MAXSERV];

        if (getnameinfo(sa, sa->sa_len, hbuf, sizeof(hbuf), sbuf,
          sizeof(sbuf), NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV) == 0)
            printf("komputer=%s, serwis=%s\n", hbuf, sbuf);

    Nastpujca wersja sprawdza, czy adres gniazda ma odwrotne mapowanie
    adresu.

        struct sockaddr *sa;  /* wejcie */
        char hbuf[NI_MAXHOST];

        if (getnameinfo(sa, sa->sa_len, hbuf, sizeof(hbuf),
          NULL, 0, NI_NAMEREQD))
            printf("nie mona znale nazwy komputera");
        else
            printf("komputer=%s\n", hbuf);

ZGODNE Z

    RFC 2553 (Patrz take XNS, temat 5.2).

ZOBACZ TAKE

    getaddrinfo(3), gethostbyaddr(3), getservbyname(3), getservbyport(3),
    inet_ntop(3), socket(3), hosts(5), services(5), hostname(7), named(8)

    R. Gilligan, S. Thomson, J. Bound i W. Stevens, Basic Socket Interface
    Extensions for IPv6, RFC 2553, marzec 1999.

    Tatsuya Jinmei i Atsushi Onoe, An Extension of Format for IPv6 Scoped
    Addresses,     szkic    internetowy,    prace    trwaj.
    ftp://ftp.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-ipngwg-scopedaddr-format-02.txt

    Craig Metz, Protocol Independence Using the Sockets API, Proceedings of
    the freenix track:  Coroczna techniczna konferencja USENIX 2000,
    czerwiec                             2000.
    http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/usenix2000/freenix/metzprotocol.html

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.