Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       getnetent,   getnetbyname,   getnetbyaddr,   setnetent,   endnetent   -
       odczytanie wpisu dotyczcego sieci

SK/LADNIA

       #include <netdb.h>

       struct netent *getnetent(void);

       struct netent *getnetbyname(const char *name);

       struct netent *getnetbyaddr(long net, int type);

       void setnetent(int stayopen);

       void endnetent(void);

OPIS

       Funkcja getnetent() odczytuje  nastpn  lini  z  pliku  /etc/networks  i
       zwraca  struktur  netent  zawierajc  pola  otrzymane w wyniku rozloenia
       linii. Plik /etc/networks jest otwierany, jeli jest to potrzebne.

       Funkcja getnetbyname() zwraca struktur netent zawierajc wartoci  z  tej
       linii pliku /etc/networks, ktora odpowiada sieci name.

       Funkcja getnetbyaddr() zwraca struktur netent zawierajc wartoci z linii
       odpowiadajcej sieci typu type o numerze net.

       Funkcja setnetent() otwiera plik /etc/networks i ustawia wskanik  pliku
       na  jego  pocztku. Jeli stayopen bdzie prawdziwe (1), to plik nie bdzie
       zamykany pomidzy wywolaniami getnetbyname() i getnetbyaddr().

       Funkcja endservent() zamyka /etc/networks.

       Struktura netent jest zdefiniowana w <netdb.h> nastpujco:

              struct netent {
                      char    *n_name;          /* oficjalna nazwa sieci */
                      char    **n_aliases;      /* lista aliasow */
                      int     n_addrtype;       /* rodzaj adresu sieci */
                      unsigned long int n_net;  /* numer sieci */
              }

       Polami struktury netent s:

       n_name Oficjalna nazwa sieci.

       n_aliases
              Zakoczona zerem lista alternatywnych nazw tej sieci.

       n_addrtype
              Rodzaj numeru sieci; zawsze AF_INET.

       n_net  Numer sieci w porzdku bajtow hosta.

WARTO ZWRACANA

       Funkcje getnetent(), getnetbyname() i getnetbyaddr()  zwracaj  struktur
       netent,  lub  wskanik NULL gdy wystpi bld lub napotkany zostanie koniec
       pliku.

PLIKI

       /etc/networks
              plik bazy danych z sieciami

ZGODNE Z

       BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

       getprotoent(3), getservent(3), networks(5)
       RFC 1101

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu  Tlumaczenia
       Manuali  i  moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
       opisem a rzeczywistym zachowaniem  opisywanego  programu  lub  funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.