Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getnetent,  getnetbyname,  getnetbyaddr,  setnetent,  endnetent  -
    odczytanie wpisu dotyczcego sieci

SK/LADNIA

    #include <netdb.h>

    struct netent *getnetent(void);

    struct netent *getnetbyname(const char *name);

    struct netent *getnetbyaddr(long net, int type);

    void setnetent(int stayopen);

    void endnetent(void);

OPIS

    Funkcja getnetent() odczytuje nastpn lini z pliku /etc/networks i
    zwraca struktur netent zawierajc pola otrzymane w wyniku rozloenia
    linii. Plik /etc/networks jest otwierany, jeli jest to potrzebne.

    Funkcja getnetbyname() zwraca struktur netent zawierajc wartoci z tej
    linii pliku /etc/networks, ktora odpowiada sieci name.

    Funkcja getnetbyaddr() zwraca struktur netent zawierajc wartoci z linii
    odpowiadajcej sieci typu type o numerze net.

    Funkcja setnetent() otwiera plik /etc/networks i ustawia wskanik pliku
    na jego pocztku. Jeli stayopen bdzie prawdziwe (1), to plik nie bdzie
    zamykany pomidzy wywolaniami getnetbyname() i getnetbyaddr().

    Funkcja endservent() zamyka /etc/networks.

    Struktura netent jest zdefiniowana w <netdb.h> nastpujco:

       struct netent {
           char  *n_name;     /* oficjalna nazwa sieci */
           char  **n_aliases;   /* lista aliasow */
           int   n_addrtype;    /* rodzaj adresu sieci */
           unsigned long int n_net; /* numer sieci */
       }

    Polami struktury netent s:

    n_name Oficjalna nazwa sieci.

    n_aliases
       Zakoczona zerem lista alternatywnych nazw tej sieci.

    n_addrtype
       Rodzaj numeru sieci; zawsze AF_INET.

    n_net Numer sieci w porzdku bajtow hosta.

WARTO ZWRACANA

    Funkcje getnetent(), getnetbyname() i getnetbyaddr() zwracaj struktur
    netent, lub wskanik NULL gdy wystpi bld lub napotkany zostanie koniec
    pliku.

PLIKI

    /etc/networks
       plik bazy danych z sieciami

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    getprotoent(3), getservent(3), networks(5)
    RFC 1101

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.