Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getpass - wczytanie hasla

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    char *getpass( const char * prompt );

OPIS

    Funkcja ta jest przestarzala. Nie naley jej uywa.

    Funkcja  getpass()  otwiera /dev/tty (terminal sterujcy procesu),
    wyprowadza napis prompt, wylcza echo, odczytuje jedn lini ("haslo"),
    odtwarza stan terminala i zamyka /dev/tty.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja getpass zwraca wskanik do statycznego bufora zawierajcego haslo
    (pierwsze PASS_MAX bajtow) bez koczcego znaku nowej linii, zakoczone
    znakiem NUL.  Bufor ten moe zosta nadpisany przez poniejsze wywolania
    funkcji. W przypadku bldu, odtwarzany jest stan terminala, odpowiednio
    ustawiane errno, i zwracane NULL.

B/LDY

    Funkcja moe zakoczy si niepomylnie, gdy

    ENXIO Proces nie posiada terminala sterujcego.

UWAGI

    Dla libc4 i libc5 tekst zachty ("prompt") nie jest wypisywany na
    /dev/tty, ale na stderr. Ponadto, jeli nie mona otworzy /dev/tty, to
    haslo jest odczytywane z stdin.  Bufor statyczny ma dlugo 128, wic
    zwracanych jest tylko pierwszych 127 bajtow hasla. Podczas odczytywania
    hasla wylczone jest generowanie sygnalow (SIGINT, SIGQUIT, SIGSTOP,
    SIGTSTOP), a odpowiadajce im znaki (zwykle control-C, control-\,
    control-Z i control-Y) s przesylane jako cz hasla. Poczwszy od libc
    5.4.19, wylczona jest edycja linii, tak wic rownie cofanie (backspace)
    i jemu podobne bd widziane jako cz hasla.

    Dla glibc2, jeli nie mona otworzy /dev/tty, to tekst zachty jest
    wypisywany na stderr, a haslo jest odczytywane z stdin.  Nie ma
    natomiast ograniczenia na dlugo hasla. Wylczona jest edycja linii.

    Zgodnie z SUSv2, jeli warto PASS_MAX jest mniejsza ni 8, to musi by
    zdefiniowana w <limits.h>, a w kadym przypadku mona j otrzyma za pomoc
    sysconf(_SC_PASS_MAX). Jednake, POSIX.2 odchodzi od stalych PASS_MAX i
    _SC_PASS_MAX oraz od funkcji getpass ().  Libc4 i libc5 nigdy nie
    wspieraly PASS_MAX ani _SC_PASS_MAX. Glibc2 akceptuje _SC_PASS_MAX i
    zwraca BUFSIZ (np. 8192).

PLIKI

    /dev/tty

ZOBACZ TAKE

    crypt(3)

HISTORIA

    Funkcja getpass pojawila si w Wersji 7 AT&T UNIX.

USTERKI

    Proces wywolujcy funkcj powinien wyzerowa haslo natychmiast, gdy tylko
    bdzie to moliwe, aby unikn pozostawania jawnego hasla widocznym w
    przestrzeni adresowej procesu.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.