Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent
    - odczytanie wpisu dotyczcego protokolu

SK/LADNIA

    #include <netdb.h>

    struct protoent *getprotoent(void);

    struct protoent *getprotobyname(const char *name);

    struct protoent *getprotobynumber(int proto);

    void setprotoent(int stayopen);

    void endprotoent(void);

OPIS

    Funkcja getprotoent() odczytuje nastpn lini z pliku /etc/protocols i
    zwraca struktur protoent zawierajc pola otrzymane w wyniku rozloenia
    linii. Plik /etc/protocols jest otwierany, jeli jest to potrzebne.

    Funkcja getprotobyname() zwraca struktur protoent zawierajc wartoci z
    tej linii pliku /etc/protocols, ktora odpowiada protokolowi o nazwie
    name.

    Funkcja getprotobynumber() zwraca struktur protoent zawierajc wartoci z
    linii odpowiadajcej protokolowi o numerze number.

    Funkcja setprotoent() otwiera plik /etc/protocols i ustawia wskanik
    pliku na jego pocztek. Jeli stayopen bdzie prawdziwe (1), to plik nie
    bdzie   zamykany   pomidzy   wywolaniami  getprotobyname()  i
    getprotobynumber().

    Funkcja endprotoent() zamyka /etc/protocols.

    Struktura protoent jest zdefiniowana w <netdb.h> nastpujco:

       struct protoent {
           char  *p_name;    /* oficjalna nazwa protokolu */
           char  **p_aliases;  /* lista aliasow */
           int   p_proto;    /* numer protokolu */
       }

    Polami struktury protoent s:

    p_name Oficjalna nazwa protokolu.

    p_aliases
       Zakoczona zerem lista alternatywnych nazw tego protokolu.

    p_proto
       Numer protokolu.

WARTO ZWRACANA

    Funkcje getprotoent(), getprotobyname() i getprotobynumber() zwracaj
    struktur protoent, lub wskanik NULL gdy wystpi bld lub napotkany
    zostanie koniec pliku.

PLIKI

    /etc/protocols
       plik bazy danych dla protokolow

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    getservent(3), getnetent(3), protocols(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.