Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getpw - rekonstrukcja wpisu z pliku passwd.

SK/LADNIA

    #include <pwd.h>
    #include <sys/types.h>

    int getpw(uid_t uid, char *buf);

OPIS

    Funkcja getpw rekonstruuje lini wpisu w pliku passwd dla uytkownika
    okrelonego przez uid. Wynik jest zapisywany do bufora buf.  Zwrocony
    bufor zawiera lini postaci

       name:passwd:uid:gid:gecos:dir:shell

    Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> nastpujco:

       struct passwd {
           char  *pw_name;    /* nazwa uytkownika */
           char  *pw_passwd;   /* haslo uytkownika */
           uid_t  pw_uid;     /* identyfikator uytkownika */
           gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
           char  *pw_gecos;   /* imi i nazwisko */
           char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
           char  *pw_shell;   /* program powloki */
       };

WARTO ZWRACANA

    Funkcja zwraca 0 po pomylnym zakoczeniu, a -1, gdy wystpi bld.

B/LDY

    ENOMEM Brak pamici do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

    /etc/passwd
       plik bazy z haslami

ZGODNE Z

    SYSVr2.

B/LDY

    Funkcja getpw() jest niebezpieczna, gdy moe przepelni udostpniony bufor
    buf. Zostala zastpiona przez getpwuid().

ZOBACZ TAKE

    fgetpwent(3), getpwent(3), setpwent(3),  endpwent(3),  getpwnam(3),
    getpwuid(3), putpwent(3), passwd(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.