Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       getpwent, setpwent, endpwent - pobranie wpisu z pliku z haslem

SK/LADNIA

       #include <pwd.h>
       #include <sys/types.h>

       struct passwd *getpwent(void);

       void setpwent(void);

       void endpwent(void);

OPIS

       Funkcja  getpwend zwraca wskanik do struktury, zawierajcej poszczegolne
       pola linijki z /etc/passwd. Podczas pierwszego wywolania, zwracany jest
       pierwszy wpis; poniej zwracane s kolejne.

       Funkcja setpwent ustawia wskanik pliku na jego pocztek /etc/passwd.

       Funkcja endpwent() zamyka plik /etc/passwd.

       Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> nastpujco:

              struct passwd {
                      char    *pw_name;       /* nazwa uytkownika */
                      char    *pw_passwd;     /* haslo uytkownika */
                      uid_t   pw_uid;         /* identyfikator uytkownika */
                      gid_t   pw_gid;         /* identyfikator grupy */
                      char    *pw_gecos;      /* imi i nazwisko */
                      char    *pw_dir;        /* katalog domowy */
                      char    *pw_shell;      /* program powloki */
              };

WARTO ZWRACANA

       Funkcja getpwent() zwraca wskanik do struktury passwd lub NULL, gdy nie
       ma wicej wpisow lub wystpi bld.

B/LDY

       ENOMEM Brak pamici do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

       /etc/passwd
              plik bazy z haslami.

ZGODNE Z

       SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

       fgetpwent(3),   getpwnam(3),   getpwuid(3),   getpw(3),    putpwent(3),
       passwd(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze  tlumaczenie  pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
       Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic  midzy  powyszym
       opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem  opisywanego programu lub funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.