Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getpwnam, getpwuid - odczytanie wpisu z pliku z haslami

SK/LADNIA

    #include <pwd.h>
    #include <sys/types.h>

    struct passwd *getpwnam(const char *name);

    struct passwd *getpwuid(uid_t uid);

OPIS

    Funkcja getpwnam zwraca wskanik do struktury, zawierajcej pola powstale
    z rozloenia tej linii pliku /etc/passwd, ktora odpowiada uytkownikowi o
    nazwie nazwa.

    Funkcja getpwuid zwraca wskanik do struktury, zawierajcej pola powstale
    z rozloenia tej linii pliku /etc/passwd, ktora odpowiada uytkownikowi o
    identyfikatorze uid.

    Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> nastpujco:

       struct passwd {
           char  *pw_name;    /* nazwa uytkownika */
           char  *pw_passwd;   /* haslo uytkownika */
           uid_t  pw_uid;     /* identyfikator uytkownika */
           gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
           char  *pw_gecos;   /* imi i nazwisko */
           char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
           char  *pw_shell;   /* program powloki */
       };

WARTO ZWRACANA

    Funkcje getpwnam() i getpwuid() zwracaj wskanik do struktury passwd,
    lub NULL, gdy odpowiedni wpis nie zostanie znaleziony lub gdy wystpi
    bld.

B/LDY

    ENOMEM Brak pamici do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

    /etc/passwd
       plik bazy z haslami.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    fgetpwent(3),  getgrnam(3),  getpwent(3), setpwent(3), endpwent(3),
    getpw(3), putpwent(3), passwd(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.