Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getrpcent, getrpcbyname, getrpcbynumber - odcztanie wpisu dotyczcego
    RPC

SK/LADNIA

    #include <netdb.h>

    struct rpcent *getrpcent()

    struct rpcent *getrpcbyname(name)
    char *name;

    struct rpcent *getrpcbynumber(number)
    int number;

    setrpcent (stayopen)
    int stayopen;

    endrpcent ()

OPIS

    Funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracaj wskanik
    do obiektu o podanej niej strukturze, zawierajcego pola otrzymane w
    wyniku rozloenia linii bazy danych programow RPC /etc/rpc.

       struct  rpcent {
          char *r_name; /* nazwa serwera dla programu RPC */
          char **r_aliases;  /* lista alias'ow */
          long r_number; /* numer programu RPC */
       };

    Polami tej struktury s:
       r_name       Nazwa serwera dla danego programu RPC.
       r_aliases      Zakoczona zerem lista alternatywnych nazw
                 tego programu RPC.
       r_number      Numer programu RPC dla danej uslugi.

    getrpcent() odczytuje nastpn lini pliku, otwierajc go, jeli jest to
    potrzebne.

    setrpcent() otwiera i przewija plik. Jeli flaga stayopen ma warto
    niezerow, to plik sieciowej bazy danych nie bdzie zamykany po kadym
    wywolaniu getrpcent() (ani bezporednim, ani porednim  -  poprzez
    wywolanie jednej z pozostalych funkcji "getrpc" ).

    endrpcent zamyka plik.

    getrpcbyname()  i  getrpcbynumber()  przeszukuj sekwencyjnie plik,
    zaczynajc od jego pocztku, a do napotkania pasujcej nazwy lub numeru
    programu RPC, albo do napotkania koca pliku.

PLIKI

    /etc/rpc

ZOBACZ TAKE

    rpc(5), rpcinfo(8), ypserv(8)

DIAGNOSTYKA

    W przypadku bldu lub napotkania koca pliku, zwracany jest wskanik NULL.

B/LDY

    Wszystkie informacje s umieszczane w statycznym obszarze pamici, zatem
    musz zosta skopiowane, jeli maj by zachowane.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1987-12-14           GETRPCENT(3)