Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getservent, getservbyname, getservbyport, setservent, endservent -
    odczytanie wpisu dotyczcego uslugi

SK/LADNIA

    #include <netdb.h>

    struct servent *getservent(void);

    struct servent *getservbyname(const char *name, const char *proto);

    struct servent *getservbyport(int port, const char *proto);

    void setservent(int stayopen);

    void endservent(void);

OPIS

    Funkcja getservent() odczytuje nastpn lini z pliku /etc/services i
    zwraca struktur servent zawierajc pola powstale z rozloenia linii
    pliku. Plik /etc/services jest otwierany, jeli jest to potrzebne.

    Funkcja getservbyname() zwraca struktur servent zawierajc wartoci z tej
    linii pliku /etc/services, ktora odpowiada usludze name korzystajcej z
    protokolu proto. Jeli proto jest rowne NULL, to pasowal bdzie dowolny
    protokol.

    Funkcja getservbyport() zwraca struktur servent zawierajc wartoci z tej
    linii pliku, ktora odpowiada portowi port, podanemu w sieciowej
    kolejnoci bajtow, dla protokolu proto. Jeli proto jest rowne NULL, to
    pasowal bdzie dowolny protokol.

    Funkcja setservent() otwiera plik fI/etc/services i ustawia wskanik
    pliku na jego pocztku. Jeli stayopen jest prawdziwe (1), to plik nie
    bdzie zamykany pomidzy wywo/laniami getservbyname() i getservbyport().

    Funkcja endservent() zamyka /etc/services.

    Struktura servent jest zdefiniowana w <netdb.h> nastpujco:

       struct servent {
           char  *s_name;    /* oficjalna nazwa uslugi */
           char  **s_aliases;  /* lista aliasow */
           int   s_port;     /* numer portu */
           char  *s_proto;    /* uywany protokol */
       }

    Polami struktury servent s:

    s_name Oficjalna nazwa uslugi.

    s_aliases
       Zakoczona zarem lista alternatywnych nazw tej uslugi.

    s_port Numer portu tej uslugi podany w sieciowej kolejnoci bajtow.

    s_proto
       Nazwa protokolu z ktorego korzysta dana usluga.

WARTO ZWRACANA

    Funkcje getservent(), getservbyname()  i  getservbyport()  zwracaj
    struktur servent, lub wskanik NULL gdy wystpi bld lub napotkany
    zostanie koniec pliku.

PLIKI

    /etc/services
       plik bazy danych o uslugach

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    getprotoent(3), getnetent(3), services(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.