Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getutent, getutid, getutline, pututline, setutent, endutent, utmpname -
    dostp do wpisow pliku utmp

SK/LADNIA

    #include <utmp.h>

    struct utmp *getutent(void);
    struct utmp *getutid(struct utmp *ut);
    struct utmp *getutline(struct utmp *ut);

    struct utmp *pututline(struct utmp *ut);

    void setutent(void);
    void endutent(void);

    void utmpname(const char *file);

OPIS

    utmpname() ustawia nazw pliku w formacie utmp, ktory bdzie uywany przez
    pozostale funkcje utmp. Jeeli nie uyto utmpname() przed wywolaniem
    innych funkcji, to uywaj one domylnej nazwy _PATH_UTMP, zdefiniowanej w
    <paths.h>.

    setutent() przesuwa wskanik pliku z powrotem na pocztek pliku utmp.
    Funkcja ta powinna zosta wywolana przed wywolaniem ktorejkolwiek z
    pozostalych funkcji.

    endutent() zamyka plik utmp. Powinna by wywolana, gdy program ju
    zakoczyl uywanie tego pliku przy pomocy innych funkcji.

    getutent() odczytuje lini z pliku utmp, zaczynajc od biecej pozycji w
    tym pliku. Zwraca wskanik do struktury zawierajcej pola linii.

    getutid() przeszukuje plik w przod, zaczynajc od biecej pozycji, biorc
    poduwag parametr ut. Jeeli ut->ut_type jest jednym  z  RUN_LVL,
    BOOT_TIME, NEW_TIME lub OLD_TIME, to  getutid() wyszuka pierwszy
    rekord, ktorego pole ut_type odpowiada ut->ut_type. Jeeli ut->ut_type
    jednym z INIT_PROCESS, LOGIN_PROCESS, USER_PROCESS lub DEAD_PROCESS, to
    getutid() wyszuka pierwszy wpis, ktorego pole ut_id  pasuje  do
    ut->ut_id.

    getutline() przeszukuje plik utmp w przod, zaczynajc od biecej pozycji
    w pliku. Sprawdza wpisy, ktorych ut_type jest rowne USER_PROCESS lub
    LOGIN_PROCESS, i zwraca pierwszy z nich, ktorego pole ut_line odpowiada
    ut->ut_line.

    pututline() zapisuje struktur ut do pliku utmp. Uywa getutid(), aby
    znale odpowiednie miejsce do dodania nowego rekordu. Jeli go nie
    znajdzie, to pututline() doda nowy wpis na kocu pliku.

WARTO ZWRACANA

    Funkcje getutent(), getutid(), getutline() i pututline()  zwracaj
    wskanik do struct utmp, jeli zakocz si powodzeniem, lub NULL w razie
    wystpienia bldu. Ta struct utmp jest zaalokowana  w  statycznej
    przestrzeni danych i moe zosta nadpisana przez kolejne wywolania
    funkcji.

WERSJE BEZPIECZNE DLA WTK'OW

    Powysze funkcje nie s bezpieczne dla wtkow. Glibc dodaje wersje
    wielobiene:

    #define _GNU_SOURCE /* lub _SVID_SOURCE, lub _BSD_SOURCE */
    #include <utmp.h>

    int getutent_r(struct utmp *ubuf, struct utmp **ubufp);

    int getutid_r(struct utmp *ut,
    struct utmp *ubuf, struct utmp **ubufp);

    int getutline_r(struct utmp *ut,
    struct utmp *ubuf, struct utmp **ubufp);

    Te funkcje s rozszerzeniami GNU, analogicznymi do funkcji o tych samych
    nazwach, ale bez przyrostka _r. Parametr ubuf okrela miejsce, do
    ktorego te funkcje powinny zwroci wynik. Jeli zakocz si powodzeniem, to
    zwracaj 0, a wskanik do wyniku jest zapisywany w *ubufp. W razie bldu
    funkcje zwracaj -1.

PRZYK/LAD

    Nastpujcy przyklad dodaje i usuwa rekord utmp, przy zaloeniu, e
    zostanie uruchomiony z pseudoterminalu. Uycie w rzeczywistej aplikacji
    wymagaloby  sprawdzenia  wartoci  zwracanych  przez getpwuid()  i
    ttyname().

    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <pwd.h>
    #include <unistd.h>
    #include <utmp.h>

    int main(int argc, char *argv[])
    {
     struct utmp entry;

     system("echo przed dodaniem wpisu:;who");

     entry.ut_type=USER_PROCESS;
     entry.ut_pid=getpid();
     strcpy(entry.ut_line,ttyname(0)+strlen("/dev/"));
     /* poprawne tylko dla terminali nazwanych /dev/tty[pqr][0-9a-z] */
     strcpy(entry.ut_id,ttyname(0)+strlen("/dev/tty"));
     time(&entry.ut_time);
     strcpy(entry.ut_user,getpwuid(getuid())->pw_name);
     memset(entry.ut_host,0,UT_HOSTSIZE);
     entry.ut_addr=0;
     setutent();
     pututline(&entry);

     system("echo po dodaniu wpisu:;who");

     entry.ut_type=DEAD_PROCESS;
     memset(entry.ut_line,0,UT_LINESIZE);
     entry.ut_time=0;
     memset(entry.ut_user,0,UT_NAMESIZE);
     setutent();
     pututline(&entry);

     system("echo po usuniciu wpisu:;who");

     endutent();
     return 0;
    }

PLIKI

    /var/run/utmp baza danych obecnie zalogowanych uytkownikow
    /var/log/wtmp baza danych poprzednich logowa uytkownikow

ZGODNE Z

    XPG 2, SVID 2, Linux FSSTND 1.2

    W dokumentacji XPG2 i SVID2 funkcja pututline() zwraca void, i to jest
    to, co ona rzeczywicie zwraca na wielu systemach (AIX, HPUX, Linux
    libc5). HPUX wprowadza now funkcj _pututline() o prototypie podanym
    powyej dla pututline() (funkcja ta znajduje si rownie w libc5 Linuksa).

    Wszystkie te funkcje s przestarzale na systemach nielinuksowych. POSIX
    1003.1-2001, naladujc XPG4.2, nie zawiera adnej z tych funkcji, ale
    zamiast nich uywa

    #include <utmpx.h>

    struct utmpx *getutxent(void);
    struct utmpx *getutxid(const struct utmpx *);
    struct utmpx *getutxline(const struct utmpx *);
    struct utmpx *pututxline(const struct utmpx *);
    void setutxent(void);
    void endutxent(void);

    Struktura utmpx jest rozszerzeniem struktury utmp o dodatkowe pola i o
    wiksze wersje istniejcych pol. Odpowiadajcymi  plikami  s  czsto
    /var/*/utmpx oraz /var/*/wtmpx.

    Z drugiej strony linuksowe glibc nie uywa utmpx, poniewa jego struktura
    utmp jest ju wystarczjco dua. Funkcje getutxent itp. s aliasami funkcji
    getutent itp.

ZOBACZ TAKE

    utmp(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1996-07-25            GETUTENT(3)