Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getwchar - odczytanie szerokiego znaku ze standardowego wejcia

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    wint_t getwchar(void);

OPIS

    Funkcja getwchar jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji getchar.
    Odczytuje ona szeroki znak z stdin i zwraca go. Gdy osignity zostanie
    koniec strumienia lub gdy ferror(stdin) stanie si prawdziwe, zwraca ona
    WEOF. Przy wystpieniu bldu konwersji szerokiego znaku, ustawia errno na
    EILSEQ i rownie zwraca WEOF.

    Informacje o nieblokujcym odpowiedniku znajduj si w unlocked_stdio(3).

WARTO ZWRACANA

    Funkcja getwchar zwraca nastpny szeroki znak ze standardowego wejcia
    lub WEOF.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

    Zachowanie getwchar zaley od kategorii LC_CTYPE biecego locale.

    Uzasadnione jest oczekiwanie, e  getwchar  rzeczywicie  przeczyta
    wielobajtowy cig ze standardowego wejcia i przetworzy go na szeroki
    znak.

ZOBACZ TAKE

    fgetwc(3), unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.