Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    glob, globfree - znalezienie cieek odpowiadajcych wzorcowi, zwolnienie
    pami z glob()

SK/LADNIA

    #include <glob.h>

    int glob(const char *pattern, int flags,

        int errfunc(const char *epath, int eerrno),

        glob_t *pglob);

    void globfree(glob_t *pglob);

OPIS

    Funkcja glob() przeszukuje wszystkie cieki odpowiadajce  wzorcowi
    pattern, stosujc przy tym reguly takie, jakich uylaby powloka (zobacz
    glob(7)).  Nie jest dokonywane rozwinicie tyldy ani podstawienie
    parametrow. Jeli s one potrzebne, to naley uy wordexp(3).

    Funkcja globfree() zwalnia obszar pamici zaalokowany dynamicznie przez
    wczeniejsze wywolanie funkcji glob().

    W wyniku wywolania glob() tworzona jest struktura, na ktor wskazuje
    pglob, bdcy typu glob_t zadeklarowanego w <glob.h> i zawierajcego
    nastpujce elementy zdefiniowane przez POSIX.2 (mog  te  wystpowa
    dodatkowe, ale jako rozszerzenie):

     typedef struct
     {
         size_t gl_pathc;  /* Liczba odpowiadajcych dotd cieek */
         char **gl_pathv;  /* Lista odpowiadajcych cieek. */
         size_t gl_offs;   /* Sloty do rezerwowania w `gl_pathv'. */
     } glob_t;

    Wyniki s zachowywane w dynamicznie przydzielanym obszarze pamici.

    Parametr flags tworzy bitowe OR zera lub wicej nastpujcych symboli
    stalych modyfikujcych zachowanie glob():

    GLOB_ERR
       oznacza, e naley powroci po bldzie odczytu (np. gdy katalog nie
       ma praw odczytu),

    GLOB_MARK
       oznacza dodawanie ukonika do kadej cieki, ktora odpowiada
       katalogowi,

    GLOB_NOSORT
       oznacza, e zwracane cieki nie maj by sortowane (domylnie s),

    GLOB_DOOFFS
       oznacza, e sloty pglob->gl_offs bd rezerwowane na pocztku listy
       napisow w pglob->pathv,

    GLOB_NOCHECK
       oznacza, e jeli aden wzorzec nie odpowiada, zwracany jest
       wzorzec oryginalny,

    GLOB_APPEND
       oznacza, e naley dokleja wyniki do  wynikow  poprzedniego
       wywolania. Nie naley ustawia tej flagi przy pierwszym wywolaniu
       glob().

    GLOB_NOESCAPE
       oznacza, e metaznaki nie mog by cytowane odwrotnymi ukonikami,

    Parametr flags moe  rownie  zawiera  nastpujce  znaczniki,  bdce
    rozszerzeniami GNU nie definiowanymi przez POSIX.2:

    GLOB_PERIOD
       oznacza, e pocztkowa kropka moe by dopasowana metaznakiem,

    GLOB_ALTDIRFUNC oznacza, e przy dostpie do systemy plikow zamiast
    zwyklych funkcji bibliotecznych  uywane  s  funkcje  alternatywne
    pglob->gl_closedir,    pglob->gl_readdir,    pglob->gl_opendir,
    pglob->gl_lstati pglob->gl_stat,

    GLOB_BRACE
       oznacza, e rozwijane s wyraenia nawiasowe {a,b} w stylu csh(1),

    GLOB_NOMAGIC
       oznacza, e wzorzec jest zwracany, gdy nie zawiera metaznakow,

    GLOB_TILDE
       oznacza, e przeprowadzane rozwinicie tyldy, a

    GLOB_ONLYDIR
       oznacza, e dopasowywane s wylcznie katalogi.

    Jeli errfunc nie jest rowne NULL, to w wypadku bldu bdzie ono wywolane
    z argumentami epath, czyli wskanikiem do cieki, na ktorej co si nie
    powiodlo i z eerrno, przechowujcym warto errno, zwrocon przez wywolanie
    do opendir(), readdir() lub stat(). Jeli errfunc zwraca warto niezerow
    lub jeli ustawiony jest znacznik GLOB_ERR, glob() zakoczy dzialanie po
    wywolaniu funkcji errfunc.

    Po pomylnym zakoczeniu, pglob->gl_pathc zawiera liczb pasujcych cieek,
    a pglob->gl_pathv wskanik do listy trafionych cieek. Pierwszy wskanik
    za ostatni ciek ma warto NULL.

    Moliwe jest wywolywanie glob() wielokrotnie. W takim wypadku, naley w
    nastpnych wywolaniach ustawi w flags znacznik GLOB_APPEND.

    Jako rozszerzenie GNU, pglob->gl_flags jest ustawiane jako or podanych
    znacznikow i GLOB_MAGCHAR, gdy wystpuj metaznaki.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu glob() zwraca zero. Inne moliwe wartoci to:

    GLOB_NOSPACE
       przy braku pamici,

    GLOB_ABORTED
       przy bldzie odczytu i

    GLOB_NOMATCH
       gdy niczego nie dopasowano.

PRZYK/LADY

    Jednym z przykladow uycia jest nastpujcy kod, emulujcy wpisanie

    ls -l *.c ../*.c

    w powloce.

     glob_t globbuf;

     globbuf.gl_offs = 2;
     glob("*.c", GLOB_DOOFFS, NULL, &globbuf);
     glob("../*.c", GLOB_DOOFFS | GLOB_APPEND, NULL, &globbuf);
     globbuf.gl_pathv[0] = "ls";
     globbuf.gl_pathv[1] = "-l";
     execvp("ls", &globbuf.gl_pathv[0]);

ZGODNE Z

    POSIX.2

B/LDY

    Funkcja glob() moe zawie z powodu bldu wywolanych przez ni funkcji,
    takich jak malloc() czy opendir(). Wywolania te zapisz kod bldu w
    errno.

UWAGI

    Elementy gl_pathc i gl_offs struktury s w glibc 2.1 zadeklarowane jako
    size_t, jak powinno by zgodnie z POSIX.2, ale s zadeklarowane jako int
    w libc4, libc5 i glibc 2.0.

ZOBACZ TAKE

    ls(1), sh(1), stat(2), exec(3), malloc(3), opendir(3), readdir(3),
    wordexp(3), glob(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.