Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getmntent, setmntent, addmntent, endmntent, hasmntopt - odczytanie
    wpisu z pliku deskryptorow systemow plikow

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>
    #include <mntent.h>

    FILE *setmntent(const char *filename, const char *type);

    struct mntent *getmntent(FILE *filep);

    int addmntent(FILE *filep, const struct mntent *mnt);

    int endmntent(FILE *filep);

    char *hasmntopt(const struct mntent *mnt, const char *opt);

OPIS

    Funkcje te slu do udostpniania informacji z pliku opisujcego systemy
    plikow /etc/fstab oraz z pliku opisujcego zamontowane systemy plikow
    /etc/mtab.

    Funkcja setmntent() otwiera plik opisujcy systemy plikow, filep, i
    zwraca wskanik do pliku, ktorym moe si posluy getmntent(). Argument
    type jest danym rodzajem dostpu i moe przyjmowa takie same wartoci, jak
    argument mode funkcji fopen(3).

    Funkcja getmntent() odczytuje nastpn lini z pliku filep, opisujcego
    systemy plikow i zwraca wskanik do struktury zawierajacej pola powstale
    z rozloenia linii pliku. Wskanik ten jest wskanikiem do statycznego
    obszaru pamici, ktory jest nadpisywany podczas nastpnego wywolania
    getmntent().

    Funkcja addmntent() dodaje struktur mntent mnt na kocu otwartego pliku
    filep.

    Funkcja endmntent() zamyka plik filep, opisujcy systemy plikow.

    Funkcja hasmntopt() przeglda pole mnt_opts (zobacz poniej) struktury
    mntent mnt w poszukiwaniu podlacuchow pasujcych do opt. Prawidlowe
    opcje montowania opisane s w <mntent.h>.

    Struktura mntent jest zdefiniowana w <mntent.h> nastpujco:

       struct mntent {
           char  *mnt_fsname;  /* nazwa zamontowanego systemu
                         plikow */
           char  *mnt_dir;    /* prefiks cieki systemu
                         plikow */
           char  *mnt_type;   /* rodzaj montowania
                         (zobacz mntent.h) */
           char  *mnt_opts;   /* opcje montowania
                         (zobacz mntent.h) */
           int   mnt_freq;    /* czstotliwo zrzucania
                         w dniach */
           int   mnt_passno;   /* numer przebiegu dla fsck */
       };

WARTO ZWRACANA

    Funkcja getmntent() zwraca wskanik do struktury mntent albo NULL w
    przypadku bldu.

    Funkcja addmntent() zwraca 0 po pomylnym zakoczeniu, a 1 w przypadku
    bldu.

    Funkcja endmntent() zawsze zwraca 1.

    Funkcja hasmntopt() zwraca adres  podlacucha,  gdy  zostanie  on
    znaleziony, a NULL w przeciwnym przypadku.

PLIKI

    /etc/fstab     plik opisujcy systemy plikow
    /etc/mtab      plik opisujcy zamontowane systemy plikow

ZGODNE Z

    SunOS 4.1.3.

UWAGI

    SysV rownie zawiera funkcj getmntent(), ale inna jest sekwencja
    wywolujca i zwraca ona inn struktur. Pod SysV uywa si /etc/mnttab. BSD
    4.4 i Digital Unix zawieraj funkcj getmntinfo(), otulajc funkcj
    systemow getfsstat().

ZOBACZ TAKE

    fopen(3), fstab(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1993-06-27           GETMNTENT(3)