Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    gethostbyname, gethostbyaddr, sethostent, endhostent, herror, hstrerror
    - zwro wpis sieciowy komputera

SK/LADNIA

    #include <netdb.h>
    extern int h_errno;

    struct hostent *gethostbyname(const char *nazwa);

    #include <sys/socket.h>    /* dla AF_INET */
    struct hostent *gethostbyaddr(const char *adres,
     int dlug, int typ);

    void sethostent(int stayopen);

    void endhostent(void);

    void herror(const char *s);

    const char *hstrerror(int err);

    /* rozszerzenia GNU */
    struct hostent *gethostbyname2(const char *nazwa, int af);

    int gethostbyname_r (const char *nazwa,
     struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
     struct hostent **result, int *h_errnop);

    int gethostbyname2_r (const char *nazwa, int af,
     struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
     struct hostent **result, int *h_errnop);

OPIS

    Funkcja gethostbyname() dla danego komputera nazwa  zwraca struktur
    typu hostent. Nazwa jest tutaj albo nazw komputera, albo adresem IPv4 w
    standardowej notacji z kropkami, albo adresem IPv6 w notacji ze
    rednikami (i by moe kropkami). (Prosz przeczyta RFC 1984, aby uzyska
    opis adresow IPv6).  Jeeli nazwa jest adresem Ipv4 lub IPv6, to
    gethostbyname() nie wykonuje adnych sprawdze i po prostu kopiuje nazw
    do pola h_name oraz jej odpowiednik  struct  in_addr  do  pola
    h_addr_list[0] zwracanej struktury hostent. Jeeli nazwa nie koczy si
    kropk oraz ustawiono zmienn rodowiskow HOSTALIASES, to wyszukiwanie
    nazwy zacznie si od pliku z aliasami, wskazywanego przez HOSTALIASES.
    (format tego pliku opisany jest w hostname(7)). Bieca domenta i jej
    domeny nadrzdne s przeszukiwane, chyba e nazwa koczy si kropk.

    Funkcja gethostbyaddr() zwraca struktur  typu hostent dla zadanego
    adresu adres o dlugoci dlug i typie adresu typ. Obecnie jedynym
    poprawnym typem adresu jest AF_INET.

    Funkcja sethostent() okrela, jeeli stayopen jest prawdziwe (1), e do
    odpytywania serwera nazw bdzie uyte polczenie TCP i to polczenie bdzie
    otwarte podczas kolejnych zapyta. W przeciwnym wypadku serwer nazw
    bdzie odpytywany przy uyciu datagramow UDP.

    Funkcja endhostent() koczy polczenie TCP odpytywania serwera nazw.

    (Przestarzala) funkcja herror() wypisuje na standardowe wyjcie bldow
    komunikat bldu przypisany do biecej wartoci zmiennej h_errno.

    (Przestarzala)  funkcja  hstrerror() dla przekazanego numeru bldu
    (zazwyczaj h_errno) zwraca odpowiadajcy mu komunikat bldu.

    Funkcje gethostbyname() i gethostbyaddr() uywaj do odpytywania serwera
    kombinacji  ktoregokolwiek  bd wszystkich serwerow nazw named(8),
    wydzielonych linii z /etc/hosts, oraz Systemu Informacji Sieciowej
    (Network Information Service - NIS lub YP), w zalenoci od zawartoci
    linii order w pliku /etc/host.conf.  (Prosz przeczyta resolv+(8)).
    Domylnie najpierw odpytywane s serwery named(8), a nastpnie przegldany
    jest /etc/hosts.

    Struktura hostent zdefiniowana w <netdb.h> nastpujco:

       struct hostent {
           char  *h_name;    /* oficjalna nazwa komputera */
           char  **h_aliases;  /* lista aliasow */
           int   h_addrtype;   /* typ adresu komputera */
           int   h_length;    /* dlugo adresu */
           char  **h_addr_list; /* lista adresow */
       }
       #define h_addr h_addr_list[0] /* dla zachowania zgodnoci */
                       /* z wczeniejszymi wersjami */

    Struktra hostent sklada si z:

    h_name Oficjalna nazwa komputera.

    h_aliases
       Zakoczona zerem tablica alternatywnych nazw komputera.

    h_addrtype
       Typ adresu; obecnie zawsze jest to AF_INET.

    h_length
       Dlugo adresu w bajtach.

    h_addr_list
       Zakoczona zerem tablica adresow sieciowych komputera w sieciowym
       porzdku bajtow (network byte order).

    h_addr Pierwszy adres z h_addr_list - dla zachowania zgodnoci ze
       wczeniejszymi wersjami

WARTO ZWRACANA

    Funkcje gethostbyname() i gethostbyaddr() zwracaj struktur hostent lub
    wskanik  NULL  w przypadku bldu. W razie bldu, zmienna h_errno
    przechowuje numer bldu.

B/LDY

    Zmienna h_errno moe przyjmowa nastpujce wartoci:

    HOST_NOT_FOUND
       Podany komputer jest nieznany.

    NO_ADDRESS lub NO_DATA
       dana nazwa jest poprawna, ale nie ma adresu IP.

    NO_RECOVERY
       Wystpil trwaly bld serwera nazw.

    TRY_AGAIN
       Autorytatywny serwer nazw zwrocil tymczasowy bld. Prosz sprobowa
       ponownie poniej.

PLIKI

    /etc/host.conf
       plik konfiguracyjny resolver configuration file

    /etc/hosts
       plik bazy danych komputerow

ZGODNE Z

    BSD 4.3.

UWAGI

    Standard  SUS-v2  jest  bldny  i  okrela  parametr  len funkcji
    gethostbyaddr() jako majcy typ size_t. (No nie jest wlaciwe, poniewa
    musi to by typ int, ktorym size_t nie jest. POSIX 1003.1-2001 uywa
    socklen_t, co jest OK)

    Funkcje gethostbyname() i gethostbyaddr() mog zwraca wskaniki do danych
    statycznych, ktore mog by nadpisane przez kolejne wywolania. Kopiowanie
    struct hostent nie wystarcza, poniewa zawiera ona wskaniki - wymagane
    jest skopiowanie wszystkiego.

    Glibc2  ma  take  funkcj  gethostbyname2(),  ktora  dziala  jak
    gethostbyname(), ale pozwala okreli rodzin adresow, do ktorej musi
    nalee zadany adres.

    Glibc2  ma  take  wielowtkowe  wersje  gethostbyname_r()  i
    gethostbyname2_r(). Zwracaj one 0 w przypadku powodzenia i niezero w
    razie bldu. Wynik funkcji jest przechowywany w strukturze o adresie
    ret. Po wywolaniu funkcji *result bdzie NULL w razie bldu albo
    wskanikiem do wyniku, gdy funkcja zakoczy si powodzeniem. Pomocnicze
    dane s przechowywane w buforze buf o dlugoci buflen. (Jeeli bufor jest
    za maly, to funkcje te zwroc ERANGE.) Globalna zmienna h_errno nie
    jest modyfikowana, ale numer bldu jest przekazywany w zmiennej, ktorej
    adres zostal podany w h_errnop.

    POSIX 1003.1-2001 traktuje gethostbyaddr() i gethostbyname() jako
    spucizn i wprowadza

    struct hostent *getipnodebyaddr (const void *restrict addr,
     socklen_t len, int type, int *restrict error_num);

    struct hostent *getipnodebyname (const char *name,
     int type, int flags, int *error_num);

ZOBACZ TAKE

    resolver(3), hosts(5), hostname(7), resolv+(8), named(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.