Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    htonl, htons, ntohl, ntohs - konwersja wartoci pomidzy lokalnym a
    sieciowym porzdkiem bajtow

SK/LADNIA

    #include <netinet/in.h>

    uint32_t htonl(uint32_t hostlong);

    uint16_t htons(uint16_t hostshort);

    uint32_t ntohl(uint32_t netlong);

    uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

OPIS

    Funkcja htonl() przeksztalca warto long integer hostlong z lokalnego na
    sieciowy porzdek bajtow.

    Funkcja htons() przeksztalca warto short integer hostshort z lokalnego
    na sieciowy porzdek bajtow.

    Funkcja ntohl() przeksztalca warto long integer netlong z sieciowego na
    lokalny porzdek bajtow.

    Funkcja ntohs() przeksztalca warto short integer netshort z sieciowego
    na lokalny porzdek bajtow.

    W lokalnym porzdku bajtow na platformie i80x86 pierwszy jest zawsze
    najmniej  znaczcy  bajt,  w sieciowym porzdku bajtow, uywanym w
    Internecie, pierwszy jest zawsze najbardziej znaczcy bajt.

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    gethostbyname(3), getservent(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.