Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower,
    isprint, ispunct, isspace, isupper, isxdigit - funkcje klasyfikacji
    znaku

SK/LADNIA

    #include <ctype.h>

    int isalnum(int c);

    int isalpha(int c);

    int isascii(int c);

    int isblank(int c);

    int iscntrl(int c);

    int isdigit(int c);

    int isgraph(int c);

    int islower(int c);

    int isprint(int c);

    int ispunct(int c);

    int isspace(int c);

    int isupper(int c);

    int isxdigit(int c);

OPIS

    Funkcje te sprawdzaj czy c, ktore jest zmienn typu unsigned char, lub
    wartoci EOF, naley do okrelonej klasy znakow, zdeterminowanej przez
    biece locale.

    isalnum()
       sprawdza  czy znak jest alfanumeryczny; jest to rownowane
       (isalpha(c) || isdigit(c)).

    isalpha()
       sprawdza czy znak jest alfabetyczny; w standardowych locale "C"
       jest to rownowane (isupper(c) || islower(c)). W niektorych
       ustawieniach locale do klasy tej mog nalee dodatkowe znaki, dla
       ktorych isalpha() jest prawdziwe -- litery, ktore nie s ani
       wielkie, ani male.

    isascii()
       sprawdza czy c jest 7-bitow zmienn unsigned char, ktora naley do
       zbioru znakow ASCII. Funkcja ta jest rozszerzeniem BSD i SVID.

    isblank()
       sprawdza czy znak jest pusty, czyli czy jest to spacja lub
       tabulacja. Jest to rozszerzenie GNU.

    iscntrl()
       sprawdza czy znak jest znakiem sterujcym.

    isdigit()
       sprawdza czy jest to cyfra (0 do 9).

    isgraph()
       sprawdza czy jest to jakikolwiek drukowalny znak poza spacj.

    islower()
       sprawdza czy znak jest mal liter.

    isprint()
       sprawdza czy znak jest drukowalny (lcznie ze spacj).

    ispunct()
       sprawdza czy znak jest drukowalny i nie jest spacj lub znakiem
       alfanumerycznym.

    isspace()
       sprawdza czy znak jest bialym znakiem. W ustawieniach locale "C"
       i "POSIX" s to spacja, nowa strona (form-feed), ('\f'), nowa
       linia, ('\n'), powrot karetki ('\r'), tabulacja pozioma, ('\t')
       i tabulacja pionowa, ('\v').

    isupper()
       sprawdza czy znak jest wielk liter.

    isxdigit()
       sprawdza czy znak jest cyfr szesnastkow, czyli czy jest jednym z

       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f A B C D E F.

WARTO ZWRACANA

    Zwracana jest warto niezerowa, jeli znak c naley do sprawdzanej klasy,
    a zero jeli nie naley.

ZGODNE Z

    ANSI - C, BSD 4.3. isascii() jest rozszerzeniem BSD i SVID. isblank()
    jest rozszerzeniem GNU.

UWAGI

    Szczegoly tego, ktore znaki nale do ktorej klasy, zale od biecych
    ustawie regionalnych (locale). Np. isupper() nie rozpozna A - umlaut
    jako wielkiej litery w domylnym ustawieniu locale "C".

ZOBACZ TAKE

    tolower(3), toupper(3), setlocale(3), ascii(7), locale(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.