Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    j0, j0f, j0l, j1, j1f, j1l, jn, jnf, jnl, y0, y0f, y0l, y1, y1f, y1l,
    yn, ynf, ynl - funkcje Bessela

SK/LADNIA

    #include <math.h>
    double j0(double x);
    double j1(double x);
    double jn(int n, double x);
    double y0(double x);
    double y1(double x);
    double yn(int n, double x);

    float j0f(float x);
    float j1f(float x);
    float jnf(int n, float x);
    float y0f(float x);
    float y1f(float x);
    float ynf(int n, float x);

    long double j0l(long double x);
    long double j1l(long double x);
    long double jnl(int n, long double x);
    long double y0l(long double x);
    long double y1l(long double x);
    long double ynl(int n, long double x);

OPIS

    Funkcje j0() i j1() zwracaj warto w punkcie x funkcji Bessela
    pierwszego rodzaju rzdow, odpowiednio, 0 i 1. Funkcja jn() zwraca warto
    w punkcie x funkcji Bessela pierwszego rodzaju rzdu n.

    Funkcje y0() i y1() zwracaj warto w punkcie x funkcji Bessela drugiego
    rodzaju rzdow, odpowiednio, 0 i 1. Funkcja yn() zwraca warto w punkcie
    x funkcji Bessela drugiego rodzaju rzdu n.

    Dla funkcji y0(), y1() i yn() warto x musi by dodatnia. Dla ujemnych
    wartoci x, funkcje te zwracaj -HUGE_VAL.

    Funkcje j0f() itp. oraz j0l() itp. s wersjami zwracajcymi wynik,
    odpowiednio, jako warto typu float i long double.

ZGODNE Z

    Funkcje zwracajce wartosc typu double s zgodne z SVID 3, BSD 4.3, XPG4
    i POSIX 1003.1-2001. Pozostale funkcje istniej przez analogi, na kilku
    platformach.

B/LDY

    W wartociach zwracanych przez j0(), j1() i jn() dla argumentow x
    pomidzy -8 a 8 wystpuj bldy rzdu do 2e-16 .

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-08-25               J0(3)