Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       j0,  j0f,  j0l, j1, j1f, j1l, jn, jnf, jnl, y0, y0f, y0l, y1, y1f, y1l,
       yn, ynf, ynl - funkcje Bessela

SK/LADNIA

       #include <math.h>
       double j0(double x);
       double j1(double x);
       double jn(int n, double x);
       double y0(double x);
       double y1(double x);
       double yn(int n, double x);

       float j0f(float x);
       float j1f(float x);
       float jnf(int n, float x);
       float y0f(float x);
       float y1f(float x);
       float ynf(int n, float x);

       long double j0l(long double x);
       long double j1l(long double x);
       long double jnl(int n, long double x);
       long double y0l(long double x);
       long double y1l(long double x);
       long double ynl(int n, long double x);

OPIS

       Funkcje  j0()  i  j1()  zwracaj  warto  w  punkcie  x  funkcji  Bessela
       pierwszego rodzaju rzdow, odpowiednio, 0 i 1. Funkcja jn() zwraca warto
       w punkcie x funkcji Bessela pierwszego rodzaju rzdu n.

       Funkcje y0() i y1() zwracaj warto w punkcie x funkcji Bessela  drugiego
       rodzaju  rzdow, odpowiednio, 0 i 1. Funkcja yn() zwraca warto w punkcie
       x funkcji Bessela drugiego rodzaju rzdu n.

       Dla funkcji y0(), y1() i yn() warto x musi by  dodatnia.  Dla  ujemnych
       wartoci x, funkcje te zwracaj -HUGE_VAL.

       Funkcje  j0f()  itp.  oraz  j0l()  itp.  s  wersjami zwracajcymi wynik,
       odpowiednio, jako warto typu float i long double.

ZGODNE Z

       Funkcje zwracajce wartosc typu double s zgodne z SVID 3, BSD 4.3,  XPG4
       i  POSIX 1003.1-2001. Pozostale funkcje istniej przez analogi, na kilku
       platformach.

B/LDY

       W wartociach zwracanych przez  j0(),  j1()  i  jn()  dla  argumentow  x
       pomidzy -8 a 8 wystpuj bldy rzdu do 2e-16 .

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze  tlumaczenie  pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
       Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic  midzy  powyszym
       opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem  opisywanego programu lub funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  2002-08-25                             J0(3)