Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    calloc, malloc, free, realloc - przydziela i zwalnia pami dynamiczn

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    void *calloc(size_t nmemb, size_t size);

    void *malloc(size_t size);

    void free(void *ptr);

    void *realloc(void *ptr, size_t size);

OPIS

    calloc() przydziela pami dla tablicy zawierajcej nmemb elementow, kady
    o rozmiarze size bajtow i zwraca wskanik do przydzielonej pamici. Pami
    jest zerowana.

    malloc() przydziela size bajtow i zwraca wskanik do przydzielonej
    pamici. Pami nie jest czyszczona.

    free() zwalnia obszar pamici wskazywany przez ptr, ktory zostal
    wczeniej  przydzielony za pomoc wywolania malloc(), calloc() lub
    realloc(). W przeciwnym przypadku, lub gdy free(ptr) zostalo ju
    wczeniej wywolane, funkcja zachowa si w sposob nieokrelony. Jeli ptr
    jest rowne NULL, nie zostanie wykonana adna operacja.

    realloc() zmienia rozmiar bloku pamici wskazywanego przez ptr na size
    bajtow.  Zawarto nie zostanie zmieniona w zakresie poniej minimum ze
    starego i nowego rozmiaru; nowo przydzielona pami nie  zostanie
    zainicjalizowana.  Jeli ptr jest rowne NULL, to wywolanie jest
    rownowane malloc(size); jeli size jest rowne zeru, to wywolanie jest
    rownowane free(ptr).  O ile ptr nie jest rowne NULL, musi ono by
    zwrocone przez wczeniejsze wywolanie malloc(), calloc() lub realloc().

WARTO ZWRACANA

    Dla calloc() i malloc(),  zwracana  warto  jest  wskanikiem  do
    przydzielonej pamici, ktory jest wlaciwie wyrownany dla dowolnego
    rodzaju zmiennej, lub NULL gdy danie zakoczylo si niepowodzeniem.

    free() nie zwraca adnej wartoci.

    realloc() zwraca wskanik do nowoprzydzielonej pamici, ktory jest
    wlaciwie wyrownany dla dowolnego rodzaju zmiennej i moe by rony od ptr,
    lub NULL gdy danie zakoczy si niepowodzeniem. Jeli rozmiar byl rowny 0,
    zwracane jest NULL lub wskanik odpowiedni do przekazania go funkcji
    free().  Gdy realloc() zakoczy si niepowodzeniem, pierwotny blok
    zostaje nienaruszony - nie jest on ani zwalniany ani przesuwany.

ZGODNE Z

    ANSI-C

ZOBACZ TAKE

    brk(2), posix_memalign(3)

UWAGI

    Standard  Unix98 wymaga, by malloc(), calloc() i realloc() przy
    wystpieniu bldu nadawaly errno warto ENOMEM. Glibc zaklada, e tak si
    dzieje (a wersje tych funkcji zawarte w glibc rzeczywicie to robi).
    Jeli wykorzystuje si wlasn implementacj malloc, ktora nie ustawia
    errno,  to pewne funkcje biblioteczne mog zawie bez przekazania
    przyczyny w errno.

    Zalamania si w malloc(), free() czy realloc() s niemal zawsze zwizane z
    uszkodzeniami sterty, takimi jak przekroczenia rozmiaru przydzielonego
    fragmentu lub dwukrotne zwolnienie tego samego wskanika.

    Nowe wersje linuksowej biblioteki libc (poniejsze ni 5.4.23) i GNU libc
    (2.x) zawieraj implementacj malloc, ktor mona dostraja za porednictwem
    zmiennych rodowiskowych. Przy  ustawionej  zmiennej  MALLOC_CHECK_
    stosowana jest specjalna (mniej wydajna) implementacja. Zgodnie z
    zamierzeniami, powinna by bardziej odporna na proste bldy, jak podwojne
    wywolania free() z tym samym argumentem czy przekroczenia o pojedynczy
    bajt (bldy off-by-one).  Nie chroni jednak przed wszystkimi tego
    rodzaju bldami, w wyniku ktorych mog powsta wycieki pamici. Jeli
    MALLOC_CHECK_ ma warto 0, jakiekolwiek wykryte uszkodzenie sterty
    zostanie milczco zignorowane; jeli ma warto 1, na stderr wypisywany
    bdzie komunikat diagnostyczny; jeli ma warto 2, to natychmiast zostanie
    wywolane abort().  Moe si to przyda, gdy w przeciwnym razie zalamanie
    si mogloby wystpi duo poniej, a prawdziwa przyczyna klopotow bylaby
    wowczas bardzo trudna do wyledzenia.

    Linux stosuje optymistyczn strategi przydzielania pamici. Oznacza to, e
    gdy malloc() zwraca warto ron od NULL, nie ma gwarancji, i pami
    faktycznie jest dostpna.  Jeli okae si, e systemowi braklo pamici,
    nieslawny zabojca OOM zabije jeden lub wicej procesow.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.