Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    mbtowc - przeksztalca cig wielobajtowy na znak szeroki

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    int mbtowc(wchar_t *pwc, const char *s, size_t n);

OPIS

    Podstawow dla tej funkcji jest sytuacja gdy s jest rone od NULL i pwc
    jest rone od NULL. W tym przypadku, funkcja mbtowc sprawdza co najwyej
    n bajtow cigu wielobajtowego, zaczynajc od s, wydziela nastpny pelny
    znak wielobajtowy, przetwarza go na znak szeroki i umieszcza w *pwc.
    Aktualizuje ona wewntrzny, znany tylko funkcji mbtowc, stan przesunity.
    Jeli s nie wskazuje na bajt '\0', funkcja zwraca liczb bajtow s, ktore
    zostaly zuyte; w pozostalych przypadkach zwracane jest 0.

    Jeli n bajtow, poczynajc od s nie zawiera pelnego znaku wielobajtowego,
    lub jeli zawieraj one niepoprawny cig wielobajtowy, mbtowc zwraca -1.
    Moe si to zdarzy nawet gdy n >= MB_CUR_MAX, jeli wielobajtowy lacuch
    zawiera nadmiarowe cigi przesuni.

    Inna sytuacja ma miejsce, gdy s jest rone od NULL, ale pwc jest rowne
    NULL. Wowczas funkcja mbtowc zachowuje si jak powyej, z tym wyjtkiem, e
    nie przechowuje przetworzonego znaku szerokiego w pamici.

    Trzecia sytuacja wystpuje, gdy s jest rowne NULL. Wowczas pwc i n s
    ignorowane. Funkcja mbtowc sprowadza stan przesunity, znany tylko tej
    funkcji, do stanu wyjciowego i zwraca warto ron od zera gdy kodowanie
    posiada nietrywialne stany przesunite, a zero jeli kodowanie jest
    bezstanowe.

WARTO ZWRACANA

    Jeli s jest rone od NULL, funkcja mbtowc zwraca liczb zuytych bajtow,
    poczynajc od s, a 0 jeli s wskazuje na bajt null, lub -1 w przypadku
    bldu.

    Jeli s jest rowne NULL, funkcja mbtowc zwraca warto ron od zera gdy
    kodowanie posiada nietrywialne stany przesunite, a zero gdy kodowanie
    jest bezstanowe.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKE

    mbrtowc(3), mbstowcs(3), MB_CUR_MAX(3)

UWAGI

    Zachowanie mbtowc zaley od kategorii LC_CTYPE biecego locale.

    Funkcja ta nie jest przystosowana do wielowtkowoci. Funkcja mbrtowc
    zapewnia lepszy interfejs przy tym samym dzialaniu.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.