Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    memccpy - kopiuje obszar pamici

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);

OPIS

    Funkcja memccpy() kopiuje nie wicej ni n bajtow z obszaru pamici src do
    obszaru pamici dest, koczc jeeli znak c zostal znaleziony.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja memccpy() zwraca wskanik do nastpnego po c znaku w dest, lub
    NULL jeeli c nie zostal znaleziony w pierwszych n znakach src.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    bcopy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.