Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    memcpy - kopiuje obszar pamici

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja memcpy() kopiuje n bajtow z obszaru pamici src do obszaru
    pamici dest. Obszary te nie mog na siebie nachodzi. Jeeli obszary
    pamici na siebie nachodz, naley uywa memmove(3).

WARTO ZWRACANA

    Funkcja memcpy() zwraca wskanik do dest.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    bcopy(3), memccpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.