Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    memmove - kopiuje obszar pamici

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja memmove() kopiuje n bajtow z obszaru pamici src do obszaru
    pamici dest. Obszary te mog na siebie nachodzi.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja memmove() zwraca wskanik do dest.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), strncpy(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.